§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych... - Dz.U.2001.40.464 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.40.464

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 72 i Nr 15, poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykaz substancji dodatkowych dozwolonych dodawanych do środków spożywczych i używek według numerycznego systemu oznaczeń Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem substancji dodatkowych dozwolonych podnoszących walory odżywcze środków spożywczych,"

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wykaz substancji dodatkowych dozwolonych dodawanych do środków spożywczych podnoszących walory odżywcze środka spożywczego oraz ich dopuszczalne ilości, stanowiący załącznik nr 2a do rozporządzenia,";

2)
skreśla się § 6;
3)
skreśla się § 7;
4)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w części 5 "Kwasy i regulatory kwasowości"
lp. 15 otrzymuje brzmienie:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"15Kwas fosforowyE 338Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 339, E 340, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
b)
w części 6 "Stabilizatory i emulgatory"
na końcu lp. 11 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 339Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 340, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 12 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 340Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451 E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 13 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 341Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
po lp. 13 dodaje się lp. 13a w brzmieniu:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"13aFosforany magnezuE 343Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 39 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 450Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 40 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 451Aromatyzowane

napoje

bezalkoholowe

0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla

sportowców

0,5E 450, E 452, wyrażone jako P205"
na końcu lp. 41 dodaje się wyrazy:
Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka

g/kg lub g/l

Uwagi
123456
"E 452Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla sportowców0,5E 450, E 451, wyrażone jako P205"
5)
dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.