Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.359

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 12 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2013 r. poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) uchyla się pozycję 41,
b) uchyla się pozycje 43-45,
c) pozycja 46 otrzymuje brzmienie:
46ex 0511Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi - z wyłączeniem CN 0511 99
d) uchyla się pozycję 283,
e) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:
- uchyla się objaśnienie nr 6,
- objaśnienie nr 19 otrzymuje brzmienie:

"19) wyłącznie: niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) uchyla się pozycję 29,
b) uchyla się pozycje 31-33,
c) uchyla się pozycje 35 i 36,
d) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:
- uchyla się objaśnienie nr 2,
- objaśnienie nr 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wyłącznie: niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35.