Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 4 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1005) po § 7 dodaje się § 7a i 7b w brzmieniu:

"§ 7a. 1. W przypadku gdy po wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę do organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie wpłynęła od ośrodka egzaminowania informacja, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995 oraz z 2013 r. poz. 319), organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie sprawdza w systemie teleinformatycznym, czy profil kandydata na kierowcę nie został udostępniony innemu ośrodkowi egzaminowania.

2. W przypadku stwierdzenia, że profil kandydata na kierowcę nie został udostępniony, a dane i informacje zawarte w systemie teleinformatycznym pozwalają osobie ubiegającej się o prawo jazdy lub pozwolenie na przystąpienie do egzaminu państwowego, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wprowadza do systemu teleinformatycznego informacje o udostępnieniu profilu kandydata na kierowcę oraz dane ośrodka egzaminowania, który będzie przeprowadzał egzamin państwowy. Informację o udostępnieniu profilu kandydata na kierowcę wraz z informacją o kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, której dotyczy profil kandydata na kierowcę, przesyła się do ośrodka egzaminowania, który przyjął osobę na egzamin państwowy.

3. W przypadku stwierdzenia, że profil kandydata na kierowcę został udostępniony, albo dane i informacje zawarte w systemie teleinformatycznym nie pozwalają osobie ubiegającej się o prawo jazdy lub pozwolenie na przystąpienie do egzaminu państwowego, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie przesyła informację o tym fakcie do ośrodka egzaminowania, który przyjął osobę na egzamin państwowy.

4. W przypadku gdy wraz z informacją, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, wpłynęła informacja o przekazaniu dokumentów osoby egzaminowanej z innego ośrodka egzaminowania, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępnia profil kandydata na kierowcę do kolejnego ośrodka egzaminowania oraz przesyła informację o tym fakcie do tego ośrodka.

§ 7b. W przypadku gdy do organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie wpłynęła informacja o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego dotycząca osoby, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie na jej podstawie uzupełnia informacje w profilu kandydata na kierowcę o dane dotyczące przeprowadzonego egzaminu państwowego.

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82.