Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.764

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" (Dz. U. Nr 173, poz. 1344) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1.4:
a)
akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"W ramach programu badania laboratoryjne będą wykonywane przez laboratoria, o których mowa w art. 25 i art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.",

b)
uchyla się akapit czwarty,
c)
akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

"Nadzór nad działalnością Inspekcji Weterynaryjnej sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa, który jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w dziedzinie weterynarii. Kompetencje ministra właściwego do spraw rolnictwa w tym zakresie wynikają z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.).",

d)
dodaje się akapit ósmy w brzmieniu:

"Nadzór nad działalnością laboratoriów działających w ramach systemu laboratoriów urzędowych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, sprawuje Główny Lekarz Weterynarii.";

2)
w ust. 1.5:
a)
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, wyznacza laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a-c tej ustawy, do przeprowadzenia badań laboratoryjnych dla celów kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2005, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. W przypadku gdy brak jest takich laboratoriów, Główny Lekarz Weterynarii może wyznaczyć, na podstawie art. 25 ust. 5 ww. ustawy, do przeprowadzenia tych badań krajowe laboratorium referencyjne.",

b)
uchyla się akapit drugi,
c)
akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Próbki pobrane z inicjatywy hodowcy mogą być badane przez laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii w trybie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w kierunku metody badawczej opisanej w zmianie do Polskiej Normy PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007.",

d)
dodaje się akapit siódmy w brzmieniu:

"Laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 i art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, po otrzymaniu dodatniego wyniku badań laboratoryjnych niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.";

3)
w ust. 1.9.3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wody z ujęć własnych gospodarstwa;";

4)
w ust. 1.12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.);";

5)
po ust. 2.7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Szczegółowe założenia programu na 2010 r.

3.1. Środki przewidziane programem

Okres trwania programu: 2010 r.

[x] kontrola lub zwalczanie

[x] badania

[x] ubój zwierząt z wynikiem dodatnim

[x] zabicie zwierząt z wynikiem dodatnim

[x] rozszerzony ubój lub zabicie zwierząt

[x] usuwanie produktów pochodzenia zwierzęcego

3.2. Sytuacja epizootyczna1)

Rok: 2004 Stan na dzień: 31.12.2004 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

RegionRodzaj stadab)Łączna liczba stadc)Łączna liczba zwierzątŁączna liczba stad objęta programemŁączna liczba zwierząt objęta programemLiczba zbadanych stadd)Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)Liczba stad zlikwidowanychŁączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)
Rzeczpospolita Polska(a1)(a2)(a3)(a3)(a4)(a4)(a3)(a4)(a3)(a4)(a3)
OgółemStada kur niosek75175135100000000

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów - określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2005 Stan na dzień: 31.12.2005 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

______

1) Dane dotyczące salmonellozy.

RegionRodzaj stadab)Łączna liczba stadc)Łączna liczba zwierzątŁączna liczba stad objęta programemŁączna liczba zwierząt objęta programemLiczba zbadanych stadd)Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)Liczba stad zlikwidowanycha)Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)Ilość zniszczonych jaj (liczba lub kg)a)Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba lub kg)a)
Rzeczpospolita Polska(a1)(a2)(a3)(a3)(a4)(a4)(a3)(a4)(a3)(a4)(a3)
OgółemStada kur niosek1 60044035500000000

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów - określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2006 Stan na dzień: 31.12.2006 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

RegionRodzaj stadab)Łączna liczba stadc)Łączna liczba zwierzątŁączna liczba stad objęta programemŁączna liczba zwierząt objęta programemLiczba zbadanych stadd)Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)Liczba stad zlikwidowanycha)Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)
Rzeczpospolita Polska(a1)(a2)(a3)(a3)(a4)(a4)(a3)(a4)(a3)(a4)(a3)
OgółemStada kur niosek1 3506406401131500000000

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów - określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2007 Stan na dzień: 31.12.2007 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

RegionRodzaj stadab)Łączna liczba stadc)Łączna liczba zwierzątŁączna liczba stad objęta programemŁączna liczba zwierząt objęta programemLiczba zbadanych stadd)Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)Liczba stad zlikwidowanycha)Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)
Rzeczpospolita Polska(a1)(a2)(a3)(a3)(a4)(a4)(a3)(a4)(a3)(a4)(a3)
OgółemStada kur niosek62862874900000000

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów - określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2008 Stan na dzień: 31.12.2008 r.

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

RegionRodzaj stadab)Łączna liczba stadc)Łączna liczba zwierzątŁączna liczba stad objęta programemŁączna liczba zwierząt objęta programemLiczba zbadanych stadd)Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)Liczba stad zlikwidowanycha)Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)
Rzeczpospolita Polska(a1)(a2)(a3)(a3)(a4)(a4)(a3)(a4)(a3)(a4)(a3)
OgółemStada kur niosek1 88332 024 2971 56331 286 8891 4321351801392 389 93602 118 71365018 048 745959 770

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów - określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

3.3. Założenia programu

Rok: 2010 Stan na dzień: 31.12.2008 r.

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis; Salmonella Typhimurium

RegionRodzaj stadab)Łączna liczba stadc)Łączna liczba zwierzątŁączna liczba stad objętych programemŁączna liczba zwierząt objętych programemPrzewidywana liczba stad do zbadaniad)Przewidywana liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)Przewidywana liczba stad do likwidacjie)Łączna przewidywana liczba zwierząt do poddania ubojowi lub zabiciaa)Przewidywana ilość jaj do zniszczenia (liczba)a)Przewidywana ilość jaj do przetworzenia (liczba)a)
Rzeczpospolita Polska(a1)(a2)(a3)(a4)(a3)(a4)(a3)(a4)(a3)(a4)(a3)
Ogółemstada kur niosek1 90033 mln1 50030 mln1 5008010801,5 mln1,5 mln10 mln

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów - określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

3.4. Szczegółowa analiza szacunkowych kosztów programu1), 2)

KosztyWyszczególnienieLiczba jednostekKoszt jednostkowy (w złotych)Suma ogółem

(w złotych)

Suma ogółem

(w euro)*)

Wniosek o finansowanie wspólnotowe
1234567
1. Badania
1.1. Koszt analizyLiczba planowanych badań bakteriologicznych w ramach urzędowych kontroli pobierania próbek300 próbek309.0001.972,21tak
Liczba planowanych badań w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów80705.6001.227,16tak
1.2. Koszt pobierania próbekMateriały + pobranie300 próbek103.000657,4tak
1.3. Inne kosztyDojazd do fermy + dowóz próbek do laboratorium300 próbek16048.00010.518,47tak
2. Szczepienie lub obróbka produktów pochodzenia zwierzęcegoProgram nie przewiduje
2.1. Zakup szczepionki
2.2. Koszt dystrybucji------
2.3. Koszt podania szczepionki------
2.4. Koszt kontroli------
3. Ubój i zniszczenie
3.1. Odszkodowanie za zwierzęta i jajaOdszkodowanie za stado pomniejszone o wartość ptaków kierowanych do uboju75110.0008.250.0001.807.862,56tak
Odszkodowanie za stado zabite540.000200.00043.826,97tak
Odszkodowanie za jaja jednego stada pomniejszone o kwotę uzyskaną w przetwórni706.750472.500103.541,22tak
Odszkodowanie za jaja jednego stada521.000105.00023.009,16tak
3.2. Koszt transportuTransport jednego stada751.620121.500-nie
3.3. Koszt załadunkuZaładunek jednego stada754.500337.500-nie
3.4. Strata w przypadku ubojuWartość ptaków kierowanych do uboju-----
3.5. Koszt zniszczeniaPtaki5 stad7.500 zł / stado37.500-nie
Jaja konsumpcyjne5 stad0,50 zł / 5 000 kg12.500-nie
Pasze10 stad200 zł / stado2.000-nie
3.6 Koszt obróbki produktów------
4. Czyszczenie i odkażanie**)
4.1. Koszt badania skuteczności odkażaniaBadanie bakteriologiczne 4 puli próbek80 stad40032.0007.012,32tak
4.2. Koszt dojazduDo fermy i do laboratorium80 stad16012.8002.804,93tak
4.3. Koszt pobrania próbek do badań skuteczności odkażaniaPobranie próbek80 stad7560122,72tak
5. Wynagrodzenia (pracownicy zatrudnieni wyłącznie w celu realizacji programu) Rzeczoznawcy80 stad34 zł/stado2.720-nie
6. Towary konsumpcyjne i sprzęt specjalnyWytłaczanki75 stad1.300 zł/zestaw (120 szt. x 50 opak.)97.500-nie
7. Inne kosztyPasze - odszkodowania dla właściciela10 stad400 zł/stado4.000-nie
OGÓŁEM9.753.680***)2.002.555,12

1) Dane dotyczące salmonellozy.

2) Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2010. Nie wlicza się kosztów stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT.

*) Koszty programu obliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 9 lutego 2009 r., który wynosił: 1 euro = 4,5634 zł.

**) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd jego koszty są ponoszone przez hodowcę.

***) W ramach tej kwoty kwota w wysokości 9.138.460 zł to koszty programu, które zostaną przedstawione we wniosku o finansowanie wspólnotowe.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.