Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm w zakresie budownictwa, gospodarki... - Dz.U.1995.45.235 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.45.235

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84, poz. 387) w załączniku "Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w dziale 04 "Maszyny, urządzenia i narzędzia":
a)
w lp. 16 numer normy "PN-80/M-47450" zastępuje się numerem "PN-80/M-47456",
b)
w lp. 19 numer normy "PN-82/M-47540/01" zastępuje się numerem "PN-81/M-47540/01",
2)
w dziale 06 "Energetyka i elektrotechnika" w lp. 23 numer normy "PN-91/E-05009/51" zastępuje się numerem "PN-93/E-05009/51",
3)
w dziale 07 "Budownictwo i materiały budowlane":
a)
w lp. 38 tytuł normy otrzymuje brzmienie: "Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie",
b)
w lp. 40 tytuł normy otrzymuje brzmienie: "Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie",
c)
w lp. 43 tytuł normy otrzymuje brzmienie: "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie",
d)
w lp. 70 tytuł normy otrzymuje brzmienie: "Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płytami azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze",
e)
skreśla się lp. 76,
f)
skreśla się lp. 84,
g)
w lp. 94 numer normy "PN-85/B-10727" zastępuje się numerem "PN-92/B-10727",
h)
w lp. 127 tytuł normy otrzymuje brzmienie: "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych",
4)
w dziale 13 "Przyrządy pomiarowe, środki automatyzacji" skreśla się lp. 2,
5)
w dziale 16 "Zagadnienia naukowo-techniczne, dokumentacja i organizacja" dodaje się lp. 13 w brzmieniu:
"13.PN-91/N-99252

Dalmierze elektroniczne.

Terminologia

WszystkieWedług p. 1.2. normy"
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.