Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1587

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.) w załączniku "Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)" wprowadza się następujące zmiany:
1) w objaśnieniach wstępnych zdanie:

"Struktura grupowań NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT."

otrzymuje brzmienie:

"Struktura grupowań NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT.";

2) w części dotyczącej poziomu 5:
a) wyrazy "Modliborzyce 5.3.06.12.05.06.2" zastępuje się wyrazami:

"Modliborzyce 5.3.06.12.05.06.3

Modliborzyce - miasto 5.3.06.12.05.06.4

Modliborzyce - obszar wiejski 5.3.06.12.05.06.5",

b) wyrazy "Mrozy 5.1.14.29.12.12.2" zastępuje się wyrazami:

"Mrozy 5.1.14.29.12.12.3

Mrozy - miasto 5.1.14.29.12.12.4

Mrozy - obszar wiejski 5.1.14.29.12.12.5",

c) wyrazy "Zaklików 5.3.18.36.18.05.2" zastępuje się wyrazami:

"Zaklików 5.3.18.36.18.05.3

Zaklików - miasto 5.3.18.36.18.05.4

Zaklików - obszar wiejski 5.3.18.36.18.05.5",

d) skreśla się wyrazy "Czarna Woda 5.6.22.42.13.01.1",
e) po wyrazach "Bobowo 5.6.22.42.13.04.2" dodaje się wyrazy:

"Czarna Woda 5.6.22.42.13.01.3

Czarna Woda - miasto 5.6.22.42.13.01.4

Czarna Woda - obszar wiejski 5.6.22.42.13.01.5",

f) wyrazy "Dobrzyca 5.4.30.57.20.03.2" zastępuje się wyrazami:

"Dobrzyca 5.4.30.57.20.03.3

Dobrzyca - miasto 5.4.30.57.20.03.4

Dobrzyca - obszar wiejski 5.4.30.57.20.03.5",

g) wyrazy "Stepnica 5.4.32.66.04.07.2" zastępuje się wyrazami:

"Stepnica 5.4.32.66.04.07.3

Stepnica - miasto 5.4.32.66.04.07.4

Stepnica - obszar wiejski 5.4.32.66.04.07.5".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.