Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). - Dz.U.2004.98.998 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.998

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)) w załączniku do rozporządzenia "Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w objaśnieniach wstępnych:
a)
pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

"Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) została opracowana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003).",

b)
w drugim i trzecim akapicie wyrazy "Nomenklatura NUTS" zastępuje się wyrazami "Klasyfikacja NUTS",
c)
w piątym akapicie wyrazy "POZIOM 1 - obszar całego państwa" zastępuje się wyrazami "POZIOM 1 - regiony",
d)
w tabeli "Nazwy poziomów oraz jednostki terytorialne występujące na tych poziomach są następujące:" w wierszu odnoszącym się do poziomu 1:
w kolumnie "Struktura symbolu" wyraz "X" zastępuje się wyrazem "X.X",
w kolumnie "Nazwa jednostek poziomu" wyraz "kraj" zastępuje się wyrazem "regiony",
w kolumnie "Liczba jednostek" wyraz "1" zastępuje się wyrazem "6";
2)
część "POZIOM 1" otrzymuje brzmienie:

"POZIOM 1

Region centralny - województwa: łódzkie i mazowieckie 1.1

Region południowy - województwa: małopolskie i śląskie 1.2

Region wschodni - województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie 1.3

Region północno-zachodni - województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie 1.4

Region południowo-zachodni - województwa: dolnośląskie i opolskie 1.5

Region północny - województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie 1.6".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2021.