Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.12.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 11 marca 1964 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 rozporządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt (Dz. U. z 1952 r. Nr 45, poz. 307, z 1953 r. Nr 48, poz. 237, z 1955 r. Nr 17, poz. 103 i z 1957 r. Nr 37, poz. 160) po punkcie 69 dodaje się nowy punkt 69a w brzmieniu:

"69a. Błotniak zbożowy (Cireus Cyaneus)".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.