Zm.: rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę... - Dz.U.1990.11.71 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.11.71

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 lutego 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207 oraz z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 25, poz. 141 i z 1988 r. Nr 30, poz. 210) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 2 skreśla się;
2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu szczególnemu podlegają żołnierze rezerwy posiadający karty mobilizacyjne.";

3)
w § 11 w ust. 1 powołanie "§ 7 pkt 1" zastępuje się powołaniem "§ 7";
4)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"12. 1. Obowiązkowi uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy za granicą podlegają:

1) poborowi, którzy nie stawali jeszcze do poboru - z dniem 1 stycznia roku, w którym kończą 19 lat życia,

2) poborowi powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego - z dniem doręczenia karty powołania do czynnej służby wojskowej,

3) żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy i powołani do odbycia pozostałego okresu tej służby - z dniem doręczenia karty powołania do czynnej służby wojskowej,

4) poborowi powołani do odbycia zasadniczej służby w obronie cywilnej oraz zwolnieni z tej służby bez przeniesienia do rezerwy i powołani do odbycia pozostałego jej okresu - z dniem doręczenia karty powołania do zasadniczej służby w obronie cywilnej,

5) poborowi skierowani do odbycia służby zastępczej oraz zwolnieni z tej służby bez przeniesienia do rezerwy i skierowani do odbycia pozostałego jej okresu - z dniem doręczenia karty skierowania poborowego do służby zastępczej,

6) żołnierze rezerwy powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń trwających jeden dzień, lub powołani do okresowej służby wojskowej - z dniem doręczenia karty powołania do czynnej służby wojskowej.

2. Obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy za granicą dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5 trwa do dnia stawienia się do odbycia odpowiednio zasadniczej służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej.

3. Obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy za granicą nie dotyczy osób wymienionych w ust. 1, które wyjeżdżają za granicę w związku z wykonywaniem pracy:

1) w służbie ruchu w komunikacji lądowej lub powietrznej,

2) na statkach morskich o polskiej przynależności lub statkach żeglugi śródlądowej.";

5)
w § 13:
a)
w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) poborowym i żołnierzom, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2-6, wojskowy komendant uzupełnień, w którego ewidencji zainteresowana osoba pozostaje",

pkt 3 skreśla się,
b)
ust. 3 skreśla się;
6)
§ 14 skreśla się.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.