Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.43.227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 lipca 1984 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984 r. Nr 7, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 6, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 skreśla się pkt 3;
2) w § 4:
a) w ust. 1:
w pkt 6 skreśla się wyrazy "jeżeli opuszczenie miejsca tego pobytu nastąpiło przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu",
dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) zgłoszeniu - przez poborowych:

a) opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące,

b) powrotu z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące do miejsca pobytu stałego.",

b) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w ust. 1 pkt 10 - przez zgłoszenie informacji w urzędzie terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego, w którym poborowy jest zameldowany na pobyt stały,";

3) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w § 4 ust. 1 pkt 10 - następuje przez złożenie w urzędzie tego organu wypełnionego i podpisanego przez poborowego formularza - odpowiednio najpóźniej w dniu wyjazdu albo przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.";

4) w § 11 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) żołnierze rezerwy powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń trwających jeden dzień;"

5) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na pobyt czasowy za granicą, jeżeli w okresie zamierzonego pobytu ma nastąpić zgłoszenie się do poboru albo gdy uzasadnia to wykonanie obowiązku służby wojskowej.";

6) w § 17 w ust. 1:
a) po wyrazach "określone w § 4 ust. 1 pkt 1-6" dodaje się wyrazy "oraz pkt 10",
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) dokonuje, na podstawie zgłoszenia przez poborowego opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące lub powrotu z tego pobytu do miejsca pobytu stałego, wpisu w wojskowym dokumencie osobistym o skreśleniu lub przyjęciu na ewidencję wojskowej komendy uzupełnień,"

c) w pkt 3 po wyrazach "na odpowiednim formularzu" dodaje się wyrazy "albo formularz, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3";
7) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Urząd terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego zawiadamia w terminie 3 dni właściwy urząd lub wojskową komendę uzupełnień:

1) o zmianie imienia, nazwiska lub zgonie osoby podlegającej wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu,

2) o wymeldowaniu na podstawie decyzji administracyjnej, jak również o pozostaniu na stałe za granicą lub o odmowie powrotu do kraju osoby podlegającej wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu."

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.