Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1461

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 41, poz. 242 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1640) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Tworzy się następujące wojskowe komendy uzupełnień oraz ustala ich siedziby i terytorialny zasięg działania:";

2) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego oraz miasta Wałbrzych,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.