Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.42.187

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 1 kwietnia 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Na podstawie art. 129 pkt 1 i art. 174 § 5 ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1995 r. Nr 132, poz. 641) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym (Dz. U. z 1994 r. Nr 2, poz. 10 i z 1995 r. Nr 94, poz. 470) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po wyrazach "we Wrocławiu" spójnik "i" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "w Legnicy" dodaje się wyrazy "i Toruniu";
2) w § 3:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Urząd Celny w Poznaniu - obszar województw: kaliskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego;",

b) w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) Urząd Celny w Toruniu - obszar województw: bydgoskiego, konińskiego, toruńskiego i włocławskiego.";

3) w § 4 po wyrazach "we Wrocławiu" spójnik "i" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "w Legnicy" dodaje się wyrazy "i Toruniu";
4) w § 5 liczbę "17" zastępuje się liczbą "18".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.