Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.3.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 24 stycznia 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Na podstawie art. 129 pkt 1 ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 260) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 marca 1973 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym (Dz. U. Nr 13, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Do orzekania w I instancji w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe określone w art. 52, 54 § 2-4, art. 55-57, 74 § 1, 3 i 4, art. 75 § 1, 3 i 4, art. 76 § 1 i 3, art. 77 § 1 i 3 oraz w art. 78-81 ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 260) wyznacza się urzędy celne w Chałupkach (powiat Racibórz), Cieszynie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Kuźnicy (powiat sokólski), Łodzi, Nowym Targu, Poznaniu, Przemyślu, Rzepinie, Szczecinie, Terespolu, Wrocławiu, Zebrzydowicach, Zgorzelcu, Pocztowy w Warszawie i Port Lotniczy w Warszawie.",

2)
w § 2:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Urząd Celny w Krakowie - m. Kraków oraz obszar województw kieleckiego i krakowskiego oprócz m. Nowy Sącz i m. Zakopane oraz powiatów limanowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego;",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Urząd Celny w Nowym Targu - m. Nowy Sącz i m. Zakopane oraz powiaty limanowski, nowosądecki i nowotarski z obszaru województwa krakowskiego;",

c)
w pkt 12 wyrazy "Szczecin-Port" zastępuje się wyrazami "w Szczecinie",
d)
w pkt 13 skreśla się wyrazy "nad Bugiem",
e)
w pkt 14 wyrazy "Warszawa-Poczta" zastępuje się wyrazami "Pocztowy w Warszawie",
f)
w pkt 15 wyrazy "Warszawa Port Lotniczy" zastępuje się wyrazami "Port Lotniczy w Warszawie",
3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do dochodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe określone w § 1 wyznacza się urzędy celne w Bydgoszczy, Chałupkach (powiat raciborski), Cieszynie, Gdańsku, Gdyni, Pocztowy w Gdyni, Głuchołazach, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Kudowie-Zdroju, Kuźnicy (powiat sokólski), Lublinie, Łodzi, Międzylesiu, Nowym Targu, Olsztynie, Olszynie, Poznaniu, Przemyślu, Rzepinie, Szczecinie, Terespolu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zebrzydowicach, Zgorzelcu, Kolejowy w Warszawie, Pocztowy w Warszawie i Port Lotniczy w Warszawie.",

4)
w § 4:
a)
w pkt 5 wyrazy "Gdynia-Poczta" zastępuje się wyrazami "Pocztowego w Gdyni",
b)
w pkt 6 wyrazy "Gdynia-Poczta" zastępuje się wyrazami "Pocztowy w Gdyni",
c)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) Urząd Celny w Międzylesiu - powiat bystrzycki z obszaru województwa wrocławskiego;",

d)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) Urząd Celny w Nowym Targu - m. Zakopane i m. Nowy Sącz oraz powiaty limanowski, nowosądecki i nowotarski z obszaru województwa krakowskiego;",

e)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) Urząd Celny w Olsztynie - obszar województwa olsztyńskiego;",

f)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) Urząd Celny w Olszynie - powiaty lubuski, żagański i żarski z obszaru województwa zielonogórskiego;",

g)
w pkt 22 wyrazy "Szczecin-Port" zastępuje się wyrazami "w Szczecinie",
h)
w pkt 23 skreśla się wyrazy "nad Bugiem",
i)
skreśla się pkt 24,
j)
w pkt 27 wyrazy "Warszawa-Poczta" zastępuje się wyrazami "Pocztowy w Warszawie",
k)
w pkt 28 wyrazy "Warszawa-Port Lotniczy" zastępuje się wyrazami "Port Lotniczy w Warszawie".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.