Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 12 września 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Na podstawie art. 124 § 1 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 123) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 rozporządzenia Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 5 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym (Dz. U. Nr 39, poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 16 po wyrazie "powiatów" dodaje się wyraz "jeleniogórskiego,";
2) w pkt 18 po wyrazie "powiaty" dodaje się wyraz "jeleniogórski,".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1962 r.