Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.137.1537

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2001 r.
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników (Dz. U. Nr 6, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) w województwie podkarpackim - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie,";

2) w § 3:
a) w ust. 1 po wyrazach "z zastrzeżeniem ust. 2" dodaje się wyrazy "i ust. 3",
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "z tytułu importu towarów",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W sprawach stwierdzania nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez płatnika właściwymi miejscowo są urzędy skarbowe właściwe miejscowo w sprawach tego podatku."