Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.137.1537

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

Na podstawie art. 17 § 2 i art. 79 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników (Dz. U. Nr 6, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) w województwie podkarpackim - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie,";

2) w § 3:
a) w ust. 1 po wyrazach "z zastrzeżeniem ust. 2" dodaje się wyrazy "i ust. 3",
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "z tytułu importu towarów",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W sprawach stwierdzania nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez płatnika właściwymi miejscowo są urzędy skarbowe właściwe miejscowo w sprawach tego podatku."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.