Zm.: rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.92.1019

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 51, poz. 521 i z 2000 r. Nr 64, poz. 756) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku stosuje się od dnia 1 stycznia 2001 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I 710- 830
II 720- 870
III 725- 915
IV 730- 960
V 745-1.025
VI 755-1.095
VII 765-1.165
VIII 775-1.240
IX 790-1.315
X 820-1.395
XI 840-1.480
XII 870-1.590
XIII 905-1.725
XIV 940-1.860
XV 970-2.000
XVI1.010-2.150
XVII1.045-2.305