§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.92.1019

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.