§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.92.1019

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 51, poz. 521 i z 2000 r. Nr 64, poz. 756) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.