Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracowników (pracownicy).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.41.187

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy).

Na podstawie art. 45 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) zarządza się, co następuje:
W § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy) (Dz. U. Nr 42, poz. 200), wyrazy "4.000 zł" zastępuje się wyrazami "9.680 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.