§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych... - Dz.U.2004.237.2376 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.237.2376

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4894 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7846 zł,

2) dla motocykla - 0,2161 zł,

3) dla motoroweru - 0,1297 zł.".