Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.45.200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 4 kwietnia 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46 i Nr 118, poz. 574), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji oraz zmianie sposobu użytkowania budynków i budowli podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 3.";

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska lub w ich zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.";

3) w § 12:
a) w ust. 6 po wyrazach "od określonej w ust. 4" dodaje się wyrazy "pkt 2",
b) dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

"7. W razie braku zgody właściciela, właściwy organ może rozstrzygnąć, w drodze postanowienia, o dopuszczalności usytuowania budynku w odległościach, o których mowa w ust. 6, jeżeli nie spowoduje to istotnego utrudnienia w zagospodarowaniu działki sąsiedniej. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.",

c) dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 8, a ust. 8 oznacza się jako ust. 9;
4) w § 19 w ust. 1 po wyrazach "garażu wielopoziomowego" dodaje się wyrazy "dla samochodów osobowych";
5) w § 23 w ust. 1 po wyrazach "na odpadki stałe" dodaje się przecinek oraz wyrazy "o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1,";
6) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie braku warunków przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, urządzenia do oczyszczania ścieków w sposób określony w odrębnych przepisach lub szczelnego zbiornika do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych, jeżeli ich ilość nie przekracza 2 m3 na dobę. Jeżeli ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiornika przekracza 2 m3 na dobę, niezbędna jest pozytywna opinia właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego.";

7) w § 28:
a) w ust. 1 po wyrazach "deszczową lub" skreśla się przecinek oraz wyrazy "za zgodą właściwego organu do spraw ochrony środowiska,"
b) w ust. 2 po wyrazach "własny teren" skreśla się przecinek oraz wyrazy "pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez właściwy organ do spraw ochrony środowiska",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Warunki określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej.";

8) w § 36:
a) w ust. 1 po wyrazach "sanitarno-gospodarczych" dodaje się wyrazy "o pojemności do 10 m3",
b) w ust. 3 skreśla się wyraz "innych" oraz po wyrazach "o pojemności" dodaje się wyrazy "od 10",
c) w ust. 6 po wyrazach "inspektorem sanitarnym" skreśla się wyrazy "i organem do spraw ochrony środowiska";
9) w § 42 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Łączna powierzchnia prześwitów (otworów), umożliwiająca naturalny przepływ powietrza, powinna wynosić co najmniej 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami.";

10) w § 84 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W wypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 5, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn.";

11) w § 121:
a) dotychczasowy przepis oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W zespołach budynków zaopatrywanych w ciepłą wodę użytkową ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła cieplnego urządzenie do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej, o którym mowa w ust. 1, może być umieszczone poza tymi budynkami.";

12) w § 152 w ust. 2 skreśla się wyrazy "mierząc w rzucie poziomym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana powyżej poziomu czerpni";
13) w § 157:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gaz z sieci gazowej, doprowadzony do zewnętrznej ściany budynku, nie może mieć ciśnienia wyższego niż 400 kPa.",

b) dodaje się nowe ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Instalacja gazowa w budynku wysokim lub wysokościowym może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których zainstalowane są urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji.

3. Zastosowanie instalacji gazowej, o której mowa w ust. 2, wymaga zaopiniowania przez właściwą komendę wojewódzką państwowej straży pożarnej.",

c) dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza się jako ust. 4 i 5;
14) w § 158 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

"3. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których ustanowiony jest stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych.

4. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 3, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego.

5. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej.

6. W budynkach, z wyłączeniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w wypadku konieczności uzasadnionej sposobem użytkowania, dopuszcza się instalowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu.";

15) w § 159:
a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Odległość ta w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej może być zwiększona do 10 m.",

b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W takim wypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone.";

16) w § 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W wypadku zasilania budynku jednorodzinnego i zagrodowego z sieci gazowej o ciśnieniu do 400 kPa, kurek odcinający, zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym, może być traktowany jako kurek główny. Przepis ten stosuje się także, jeżeli urządzenie redukcyjne połączone jest w jeden zespół z gazomierzem.";

17) w § 163:
a) dodaje się nowy ust. 1 w brzmieniu:

"1. Przewody instalacji gazowej należy wykonywać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury oraz do innych połączeń w budynku:

1) mieszkalnym jednorodzinnym,

2) mieszkalnym wielorodzinnym za gazomierzem odbiorców indywidualnych,

3) zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej za połączeniami odgałęzień prowadzących do poszczególnych lokali.",

b) dotychczasowe ust. 1 i 2 oznacza się jako ust. 2 i 3;
18) w § 166:
a) w ust. 1 skreśla się na końcu kropkę oraz dodaje wyrazy "i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.",
b) w ust. 3 w pkt 1 lit. a) skreśla się wyrazy "i piwnic";
19) § 210 otrzymuje brzmienie:

"§ 210. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od fundamentu po dach - mogą być traktowane jako odrębne budynki. Jeżeli dach jest nie rozprzestrzeniający ognia, a jego konstrukcja jest wykonana z materiałów niepalnych, to ściany oddzielenia przeciwpożarowego nie muszą dzielić konstrukcji dachu.";

20) w § 212:
a) w ust. 2 w tabeli w kolumnie 2 po tekstach odpowiadających klasie odporności pożarowej "B" i "C" dodaje się odnośnik "**)", a pod tabelą wyjaśnienie:

"**) Z wyłączeniem budynków wymienionych dla klasy E.",

b) w ust. 7 wyrazy "stałych instalacji gaśniczych" zastępuje się wyrazami "wodnych instalacji przeciwpożarowych";
21) w § 216 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Klapy dymowe w dachach i stropodachach mogą być wykonane z materiałów łatwo zapalnych.";

22) w § 222 w ust. 2 po wyrazach "dopuszcza się" skreśla się wyrazy "odstępstwa od przepisu ust. 1" oraz dodaje wyrazy "inne usytuowanie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1";
23) w § 239:
a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przeznaczonych dla więcej niż 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.",

b) w ust. 7 po wyrazach "oznakowane drzwi" przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla wyrazy "odpowiadające klasie odporności ogniowej, wymaganej dla zamknięcia otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego.";
24) w § 242 w ust. 2 wyrazy "jeżeli na danej kondygnacji liczba przebywających tam osób nie przekroczy 20" zastępuje się wyrazami "jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.";
25) w § 256 w ust. 1 po wyrazach "klatki schodowej" skreśla się przecinek, a wyrazy "pochylni lub dźwigu" zastępuje się wyrazami "lub pochylni";
26) w § 258 po wyrazie "materiałów" dodaje się wyrazy "łatwo zapalnych";
27) w § 260 w ust. 2 wyrazy "nie iskrzących i nie gromadzących ładunków elektrostatycznych" zastępuje się wyrazami "nie gromadzących ładunków elektrostatycznych i nie mogących wytworzyć iskier, zdolnych do zapalenia występujących w tej strefie substancji.";
28) w § 264 wyrazy "substancji palnych" zastępuje się wyrazami "występujących w tej strefie substancji";
29) § 270 otrzymuje brzmienie:

"§ 270. 1. Jednorodzinne domy mieszkalne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze na działkach zagrodowych, ze ścianami i dachami nie rozprzestrzeniającymi ognia, mogą być sytuowane w odległościach od granicy działki określonych w § 12 ust. 6.

2. Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć ścianę oddzielenia przeciwpożarowego od strony sąsiedniej działki, o odporności ogniowej określonej w § 233, a dla budynków wymienionych w § 213 - o odporności ogniowej 60 min.";

30) w § 271 w ust. 1 wyrazy "§ 212" zastępuje się wyrazami "§ 213";
31) w § 272 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "poniżej" zastępuje się wyrazem "powyżej";
32) w § 273 skreśla się wyrazy "produkcyjnymi lub magazynowymi"".
§  2. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.