Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.12.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 22 stycznia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r Nr 41, poz. 324 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62, z 1988 r. Nr 42, poz. 333 i z 1990 r. Nr 70, poz. 412), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. Wymagania dla dojazdów pożarowych regulują odrębne przepisy.",

2) skreśla się § 32-35.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 1993 r.