Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.251.2512

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2)
z dnia 9 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków (Dz. U. Nr 156, poz. 1303) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Przedsiębiorca sprzedający broń, o której mowa w art. 11 pkt 5-7 oraz 9 i 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, raz na kwartał, przekazuje informację o ilości sprzedanej broni organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

2. W przypadku sprzedaży broni, o której mowa w art. 11 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przedsiębiorca sprzedający broń odnotowuje w prowadzonej ewidencji następujące dane kupującego:

1) imię i nazwisko;

2) serię, numer i wystawcę dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) adres;

4) ilość, rodzaj, nazwę, markę, typ broni oraz inne jej dane identyfikacyjne;

5) datę dokonania transakcji.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca sprzedający broń przekazuje w formie zestawienia sprzedaży broni, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Producent lub importer wprowadzający do obrotu broń palną oraz przedsiębiorca sprzedający uprzednio użytkowaną broń palną, z wyjątkiem broni wymienionej w art. 11 pkt 5-7 i 9-10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, odstrzeliwuje trzy naboje z każdej lufy egzemplarza broni palnej przeznaczonej do sprzedaży o kalibrze do 20 mm lub o kalibrze wagowo-miarowym do 12 oraz zabezpiecza łuski.";

3) w § 6 ust. 2-6 otrzymują brzmienie:

"2. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, łącznie ze sprzedaną bronią otrzymują do każdego egzemplarza broni łuski odstrzelonych nabojów wraz z protokołem odstrzału, o których mowa w § 5 ust. 2.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się łuski odstrzelonych nabojów wraz z protokołem odstrzału, o którym mowa w § 5 ust. 2.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

5. Wzór zawiadomienia o sprzedaży broni lub jej istotnych części podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Wzór zawiadomienia o sprzedaży broni lub jej istotnych części podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"8. 1. O sprzedaży amunicji podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 i 7, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży w ciągu 5 dni roboczych od dnia sprzedaży zawiadamia organ, który wydał dokument uprawniający do nabycia amunicji.

2. O sprzedaży amunicji przedsiębiorcom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży raz na kwartał zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez nabywcę.

3. Wzór zawiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.";

5) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. W przypadku gdy protokół z przeprowadzonej kontroli zawiera wnioski, o których mowa w § 15 ust. 3, organy określone w art. 34 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przekazują w terminie 14 dni, od dnia zakończenia kontroli, protokół kontroli organowi koncesyjnemu.";

6) użyty w § 2 ust. 1, w § 5 ust. 2 oraz w § 6 ust. 1 w różnym przypadku wyraz "sprzedawca" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "przedsiębiorca sprzedający broń";
7) załączniki do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

...........................

(oznaczenie przedsiębiorcy)

...........................

(numer koncesji)

...........................

...........................

...........................

(adresat zawiadomienia)

o sprzedaży materiałów wybuchowych

1. Data sprzedaży .........................................

2. Nazwa handlowa materiału wybuchowego ...................

3. Oznaczenie producenta ..................................

4. Numer partii ...........................................

5. Rok produkcji ..........................................

6. Ilość materiału wybuchowego ............................

7. Dodatkowe oznaczenia fabryczne materiału stosowane przez

producenta

........................................................

8. Imię i nazwisko nabywcy, nazwa, seria i numer dokumentu

tożsamości oraz jego wystawca:

........................................................

lub nazwa oraz NIP nabywcy:

........................................................

9. Adres nabywcy ..........................................

10. Nazwa, numer i data wydania dokumentu uprawniającego do

zakupu materiału wybuchowego

........................................................

11. Oznaczenie organu wydającego dokument uprawniający do

zakupu materiału wybuchowego

........................................................

.............................

(pieczęć przedsiębiorcy

dokonującego sprzedaży)

..................................

(imię i nazwisko przedsiębiorcy

dokonującego sprzedaży)

.......................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY BRONI

...................................

(miejscowość i data sporządzenia)

...........................

(oznaczenie przedsiębiorcy)

...........................

(numer koncesji)

...............................

...............................

...............................

(adresat zestawienia)

Sporządzone za okres od ....................................

(dzień, miesiąc - słownie, rok)

do ..................................

(dzień, miesiąc - słownie, rok)

przez ......................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej oraz zajmowane

stanowisko u przedsiębiorcy)

Rodzaj sprzedanej broniIlość sprzedanej broni - w sztukach (podać słownie i cyfrą)
Broń alarmowa o kalibrze do 6 mm
Ręczne miotacze gazu obezwładniającego
Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA
Broń palna pozbawiona cech użytkowych
Broń pneumatyczna

............................. ...........................

(podpis osoby sporządzającej (pieczęć przedsiębiorcy)

- czytelny)

.................................

(imię i nazwisko przedsiębiorcy)

.................................

(podpis przedsębiorcy - czytelny)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY BRONI

...........................

(oznaczenie przedsiębiorcy)

...........................

(numer koncesji)

............................

............................

............................

(adresat zawiadomienia)

1. Data sprzedaży .........................................

2. Rodzaj, nazwa, marka, kaliber broni ....................

3. Oznaczenie producenta ..................................

4. Seria, numer sprzedanej broni ..........................

5. Rok produkcji ..........................................

6. Ilość ..................................................

7. Dodatkowe oznaczenia fabryczne stosowane przez

producenta lub szczegółowy opis broni

........................................................

8. Imię i nazwisko nabywcy, nazwa, seria i numer dokumentu

tożsamości oraz jego wystawca:

........................................................

lub nazwa oraz NIP nabywcy:

........................................................

9. Adres nabywcy ..........................................

10. Nazwa, numer i data wydania dokumentu uprawniającego do

zakupu broni

........................................................

11. Oznaczenie organu wydającego dokument uprawniający do

zakupu broni

........................................................

............................

(pieczęć przedsiębiorcy

dokonującego sprzedaży)

.................................

(imię i nazwisko przedsiębiorcy

dokonującego sprzedaży)

........................

(podpis)

Załączniki:

1) ilość łusek ......,

2) protokół odstrzału.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY BRONI

...........................

(oznaczenie przedsiębiorcy)

...........................

(numer koncesji)

...........................

...........................

...........................

(adresat zawiadomienia)

1. Data sprzedaży ..........................................

2. Rodzaj, nazwa, marka, kaliber broni .....................

3. Oznaczenie producenta ...................................

4. Ilość broni .............................................

5. Dodatkowe oznaczenia fabryczne stosowane przez producenta

lub szczegółowy opis broni

.........................................................

6. Oznaczenie nabywcy oraz NIP .............................

7. Adres nabywcy ...........................................

8. Nazwa, numer i data wydania dokumentu uprawniającego do

zakupu broni

.........................................................

9. Oznaczenie organu wydającego dokument uprawniający do

zakupu broni

.........................................................

...........................

(pieczęć przedsiębiorcy

dokonującego sprzedaży)

................................

(imię i nazwisko przedsiębiorcy

dokonującego sprzedaży)

.....................

(podpis)

Załącznik:

wykazy numerowe broni (oddzielnie dla każdego typu broni)

Rodzaj, nazwa, marka, kaliber zakupionej broni

....................................

Lp.Seria i numer broniRok produkcjiDodatkowe oznaczenia fabryczne stosowane przez producenta lub szczegółowy opis broni

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY AMUNICJI

...........................

(oznaczenie przedsiębiorcy)

...........................

(numer koncesji)

.........................

.........................

.........................

(adresat zawiadomienia)

1. Data sprzedaży x/ : ..............................

2. Miejsce sprzedaży: ...............................

Lp.Rodzaj, nazwa, kaliber amunicjiOznaczenie producentaNumer partii amunicjiIlość

3. Imię i nazwisko nabywcy, nazwa, seria i numer dokumentu

tożsamości oraz jego wystawca:

.........................................................

lub nazwa oraz NIP nabywcy:

.........................................................

4. Adres nabywcy:

.........................................................

5. Nazwa, numer i data wydania dokumentu uprawniającego do

zakupu amunicji: ........................................

.........................................................

6. Oznaczenie organu wydającego dokument uprawniający do

zakupu amunicji:

.........................................................

..............................

(pieczęć przedsiębiorcy

dokonującego sprzedaży)

................................

(imię i nazwisko przedsiębiorcy

dokonującego sprzedaży)

....................

(podpis)

x/ W przypadku sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 2

rozporządzenia, należy podawać kwartał i rok.