Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków przebywania obcych okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych i wód pasa przyległego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.9.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 marca 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przebywania obcych okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych i wód pasa przyległego.

Na podstawie art. 25 ust. 2 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 9, poz. 51, z 1959 r. Nr 27, poz. 168, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1977 r. Nr 37, poz. 162) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1957 r. w sprawie warunków przebywania okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych i wód pasa przyległego (Dz. U. Nr 19, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia oraz w § 1 i 8 po wyrazach "wód wewnętrznych" przecinek zastępuje się spójnikiem "i", a wyrazy "i wód pasa przyległego" skreśla się,
2)
w § 4:
a)
po wyrazach "obowiązane są na obszarze" dodaje się wyraz "morskich",
b)
w pkt 3 po wyrazach "obszary wód" dodaje się wyrazy "w strefach",
3)
§ 5 skreśla się,
4)
w § 6 skreśla się wyrazy "i 5", a wyrazy "wód pasa przyległego, wód terytorialnych" zastępuje się wyrazami "morskich wód terytorialnych",
5)
w § 7 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy "i 5", a ponadto w ust. 2 po wyrazach "wód wewnętrznych" przecinek zastępuje się spójnikiem "i" oraz skreśla się wyrazy "lub wód pasa przyległego".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.