§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a... - Dz.U.2009.218.1696 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.218.1696

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2009 r.
§  2. 
1. 
Organizatorom wypoczynku, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyli dokumenty w celu zgłoszenia placówki wypoczynku, kurator oświaty wydaje zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
2. 
Organizowanie placówek wypoczynku przez organizatorów wypoczynku, o których mowa w ust. 1, oraz nadzór nad tymi placówkami wypoczynku odbywa się na dotychczasowych zasadach.