Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.218.1696

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 9 grudnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 uchyla się ust. 1;
2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawierającego:

1) dane dotyczące organizatora wypoczynku,

2) informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku,

3) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku,

4) informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą,

5) informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku,

6) w przypadku obozów wędrownych - informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego.

2. Do zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, organizator wypoczynku dołącza:

1) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) - kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia,

2) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:

a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych,

b) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych,

3) w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obozów pod namiotami:

a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów,

b) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych.

3. W przypadku organizowania wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników, organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 i 3, w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.";

3)
po § 6 dodaje się § 6a-6d w brzmieniu:

"§ 6a. 1. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, kurator oświaty niezwłocznie wzywa organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie.

2. Zgłoszenie wypoczynku poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

§ 6b. 1. Kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku.

2. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, o którym mowa w ust. 1, przesyła kuratorowi oświaty, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, wraz z załącznikami wymienionymi w § 6 ust. 2, nie ujawniając:

1) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna - numeru PESEL,

2) danych dotyczących kwalifikacji kierownika wypoczynku zawartych w części A.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

3) danych zawartych w części A.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

4) danych dotyczących kwalifikacji kierownika wypoczynku oraz danych dotyczących wychowawców, zawartych w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 6c. 1. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, o którym mowa w § 6b ust. 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie następujących danych:

1) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła, placówka, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - numeru zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, nazwy organizatora wypoczynku i jego danych teleadresowych (adres siedziby, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej), liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat i województwo),

2) w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna - numeru zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat i województwo), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kurator oświaty ujawnia imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe (adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej) na pisemny wniosek zainteresowanych.

3. Dane zawarte w publicznej bazie danych, o której mowa w ust. 1, oraz zasobach informatycznych kuratorów oświaty i służb, o których mowa w § 6b ust. 2, są usuwane corocznie w dniach 30 września i 31 marca odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych.

§ 6d. Organizator wypoczynku niezwłocznie informuje kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o którym mowa § 6 ust. 1 i 3, lub załącznikami wymienionymi w § 6 ust. 2.";

4)
w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku.";

5)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku.";

6)
§ 10-12 otrzymują brzmienie:

"§ 10. 1. Uczestnicy wypoczynku, w celu wzięcia udziału w wypoczynku, składają organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjne.

2. Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Wypoczynkiem kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca warunki określone w § 12 ust. 2. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba, o których mowa w ust. 1, muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Obowiązek posiadania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

4. Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności:

1) kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji,

3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,

4) kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,

5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),

6) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,

7) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

8) zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku,

9) przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.

§ 12. 1. Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być:

1) nauczyciele,

2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,

3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,

4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,

6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

7) trenerzy i instruktorzy sportowi.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4-7 powinny spełniać następujące warunki:

1) mieć ukończone 18 lat życia,

2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy instruktorów harcerskich, o których mowa w ust. 1 pkt 5, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.

4. Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:

1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,

2) prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

3) opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,

4) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,

5) sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,

7) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.";

7)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku.";

8)
§ 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"§ 15. Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

§ 16. 1. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub - w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu - zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku. W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.

2. Organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku.";

9)
uchyla się § 17;
10)
dotychczasowe załączniki nr 1-5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia;
11)
dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Organizatorom wypoczynku, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyli dokumenty w celu zgłoszenia placówki wypoczynku, kurator oświaty wydaje zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
2. 
Organizowanie placówek wypoczynku przez organizatorów wypoczynku, o których mowa w ust. 1, oraz nadzór nad tymi placówkami wypoczynku odbywa się na dotychczasowych zasadach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

NR ZGŁOSZENIA .........................................

(wypełnia Kuratorium Oświaty)

Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży

A. Dane ogólne

1. Organizator wypoczynku1

1) osoba fizyczna

2) osoba prawna

3) szkoła, placówka, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

imię i nazwisko/nazwa:
adres zamieszkania/adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy):
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:
telefon:
faks:
e-mail:
PESEL (jeśli dotyczy):
KRS (jeśli dotyczy):
REGON (jeśli dotyczy):
nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy):

2. Forma wypoczynku ze względu na infrastrukturę miejsca wypoczynku1

1) wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie (o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169)

2) wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku

3) wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej

4) wypoczynek w formie wędrownej

3. Czas trwania wypoczynku

od dnia:

(dd/mm/rrrr)

do dnia:

(dd/mm/rrr)

4. Uczestnicy wypoczynku

planowana liczba uczestników

wypoczynku:

przedział wiekowy uczestników (z podziałem na grupy wiekowe):
dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (np. dzieci i młodzież niepełnosprawne):

5. Kierownik wypoczynku

imię i nazwisko kierownika wypoczynku:
kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje:
numer telefonu kontaktowego do kierownika w trakcie wypoczynku:

6. Planowana liczba, funkcje i kwalifikacje przewidzianych do zatrudnienia pracowników lub wolontariuszy (np. wychowawcy, ratownik, opieka medyczna)

Lp.FunkcjaImię i nazwiskoKwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje

7. Ramowy program wypoczynku (z uwzględnieniem rodzaju działań, które będą podjęte przy realizacji wypoczynku)

B. Dane dotyczące rodzaju zakwaterowania i miejsca wypoczynku

Uwagi:

1. W przypadku obiektu hotelowego lub innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie (o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) np.: hotel, pensjonat, schronisko całoroczne - należy wypełnić część B1 formularza.

2. W przypadku obiektu używanego okazjonalnie do wypoczynku (np. szkoła, remiza, dom parafialny) - należy wypełnić część B1 i B2 formularza.

3. W przypadku wypoczynku organizowanego w miejscu bez stałej infrastruktury komunalnej (np. obóz pod namiotami) - należy wypełnić część B1 i B3 formularza.

4. W przypadku wypoczynku w formie wędrownej - należy wypełnić część B4 formularza.

B1.

1. nazwa obiektu:
2. adres/lokalizacja obiektu: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy (lub inne określenie lokalizacji - dot. obozów pod namiotami):
3. właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu/terenu - imię i nazwisko (nazwa), adres, telefon, faks, e-mail:
4. umowa (ew. umowa przedwstępna) zawarta z właścicielem/zarządcą/użytkownikiem obiektu/terenu w sprawie przeznaczenia obiektu/terenu na wypoczynek w zgłoszonym terminie:TAK/NIE2
5. informacja o zabezpieczeniu medycznym uczestników wypoczynku i personelu:
umowa z gabinetem podstawowej opieki zdrowotnejTAK/NIE
wydzielony gabinet lekarskiTAK/NIE
wydzielony gabinet pielęgniarkiTAK/NIE
wydzielona izolatkaTAK/NIE
6. Informacje o kontroli obiektu/terenu przeprowadzonej przez Komendę Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej: ostatnia opinia (lub protokół z okresowej kontroli):TAK/NIE

Numer: ........

Data wydania opinii/protokołu:

............................

(dd/mm/rrr)

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wydana właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu/terenu przez Komendę Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej w .....................

B2.

1. typ obiektu:
2. wskazanie źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
wodociąg lokalnyTAK/NIE2
studniaTAK/NIE
woda konfekcjonowanaTAK/NIE
inne źródło (jakie?) TAK/NIE

.......................

3. informacja o sposobie żywienia uczestników:
czy żywienie będzie odbywać się w miejscu wypoczynkuTAK/NIE
czy posiłki będą przygotowywane na miejscuTAK/NIE
czy posiłki będą dowożone do miejsca

wypoczynku

TAK/NIE
czy będą wydzielone miejsca do wydawania posiłkówTAK/NIE
4. informacja o wydzieleniu pomieszczeń/miejsc:
na przepierki/suszenie mokrej odzieżyTAK/NIE
na sprzęt porządkowy i środki czystościTAK/NIE
przechowywanie brudnej i czystej bielizny pościelowejTAK/NIE
5. informacja o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
zaopatrzone w bieżącą zimną wodęTAK/NIE
zaopatrzone w bieżącą ciepłą wodęTAK/NIE
oddzielne pomieszczenia dla chłopców i dziewczątTAK/NIE
liczba umywalek/liczba uczestników/
liczba ustępów/liczba uczestników/
liczba natrysków/liczba uczestników/
zaopatrzone w: papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku ew. suszarki do rąk, kosze na śmieciTAK/NIE
6. opis sposobu gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych:umowa/promesa/umowa przedwstępna na wywóz odpadów komunalnych zawarta w dniu ................ (dd/mm/rrr) między .............................

....................................

....................................

....................................

(nazwa, adres, telefon zleceniodawcy) a

....................................

....................................

....................................

(nazwa, adres, telefon zleceniobiorcy)

B3.

1. rodzaj zakwaterowania

(np. liczba i typ namiotów):

2. wskazanie źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
wodociąg lokalnyTAK/NIE2
studniaTAK/NIE
woda konfekcjonowanaTAK/NIE
inne źródło (jakie?) TAK/NIE

(jakie?)

.........................

3. informacja o sposobie żywienia uczestników:
czy żywienie będzie odbywać się w miejscu wypoczynkuTAK/NIE
czy posiłki będą przygotowywane na miejscuTAK/NIE
czy posiłki będą dowożone do miejsca wypoczynkuTAK/NIE
czy będą wydzielone miejsca do wydawania posiłkówTAK/NIE
4. informacja o wydzieleniu pomieszczeń/miejsc:
na przepierki/suszenie mokrej odzieżyTAK/NIE
na sprzęt porządkowy i środki czystościTAK/NIE
5. informacja o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
zaopatrzone w bieżącą zimną

wodę

TAK/NIE
zaopatrzone w bieżącą ciepłą wodęTAK/NIE
oddzielne pomieszczenia dla chłopców i dziewczątTAK/NIE
liczba umywalek/liczba uczestników/
liczba ustępów/liczba uczestników/
liczba natrysków/liczba uczestników/
6. opis sposobu gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych:umowa/promesa/umowa przedwstępna na wywóz odpadów komunalnych zawarta w dniu ................ (dd/mm/rrr) między .............................

....................................

....................................

....................................

(nazwa, adres, telefon zleceniodawcy) a

....................................

....................................

....................................

(nazwa, adres, telefon zleceniobiorcy)

B4.

przebieg trasy:
rodzaj zakwaterowania:
sposób żywienia:
planowane środki transportu:
informacja o zabezpieczeniu medycznym:

C. Dodatkowe informacje dotyczące zakwaterowania oraz warunków sanitarno-higienicznych i żywienia

D. Dane dotyczące warunków kąpieli

w basenie nadzorowanym przez Państwową Inspekcję SanitarnąTAK/NIE/NIE DOTYCZY2
w kąpielisku badanym przez Państwową Inspekcję SanitarnąTAK/NIE/NIE DOTYCZY
w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nienadzorowanym przez Państwową Inspekcję SanitarnąTAK/NIE/NIE DOTYCZY

E. Oświadczenia organizatora

1. Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku.

2. Oświadczam, że uczestnicy wypoczynku będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia o odpowiedniej jakości.

F. Lista załączników zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.)

Lp.Nazwa załącznika

.......................................... ...........................................................................

(data, miejscowość) (podpis i pieczęć organizatora wypoczynku)

ZAŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU WYPOCZYNKU KURATOROWI OŚWIATY

.......................................... ..............................................................

(data, miejscowość) (podpis i pieczęć Kuratora Oświaty)

______

1 Właściwe zaznaczyć znakiem "X".

2 Niewłaściwe skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

NR ZGŁOSZENIA ....................................

(wypełnia Kuratorium Oświaty)

Formularz zgłoszenia

wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej/wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników1

1. Organizator wypoczynku2

1) osoba fizyczna

2) osoba prawna

3) szkoła, placówka, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

imię i nazwisko/nazwa:
adres zamieszkania/adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy):
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:
telefon:
faks:
e-mail:
PESEL (jeśli dotyczy):
KRS (jeśli dotyczy):
REGON (jeśli dotyczy):
nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy):

2. Czas trwania wypoczynku

od dnia (dd/mm/rrrr) do dnia

(dd/mm/rrr)

3. Planowana liczba i przedział wiekowy uczestników wypoczynku

planowana liczba uczestników:
przedział wiekowy uczestników:

4. Kierownik wypoczynku i wychowawcy

imię i nazwisko kierownika wypoczynku:
kwalifikacje kierownika; dokumenty poświadczające kwalifikacje:
numer telefonu kontaktowego do kierownika w trakcie wypoczynku:
imiona i nazwiska wychowawców (kwalifikacje; dokumenty poświadczające kwalifikacje):1.

(.....................................)

2.

(.....................................)

3.

(.....................................)

4.

(.....................................)

5. Miejsce wypoczynku lub jego trasa

6. Informacja o zabezpieczeniu medycznym uczestników wypoczynku

Oświadczenie organizatora

Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku.

................................. ...................................................................

(data, miejscowość) (podpis i pieczęć organizatora wypoczynku)

ZAŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU WYPOCZYNKU KURATOROWI OŚWIATY

................................ .........................................................

(data, miejscowość) (podpis i pieczęć Kuratora Oświaty)

______

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Właściwe zaznaczyć znakiem "X".

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku ...............................................................................................................

2. Adres .....................................................................................................................................

3. Czas trwania wypoczynku od .......................................... do ...............................................

Trasa obozu wędrownego ............................................................................................................

............................................. ..............................................................

(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK

1. Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................

2. Data urodzenia ......................................................................................................................

3. Adres zamieszkania .................................................. telefon ...............................................

4. Nazwa i adres szkoły ....................................... klasa ...........................................................

5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:

.......................................................................................................................................................

..................................................... telefon .....................................................................................

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości ............... zł słownie ............................ zł.

.................................. .........................................................

(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.

........................... ......................................................

(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ........,

błonica ........, dur ........., inne ..........

......................... ......................................................................

(data) (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna)

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU

(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - wypełnia rodzic lub opiekun)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................... ..........................................................................

(data) (podpis wychowawcy lub rodzica-opiekuna)

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek

ze względu: ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................ ....................

(data) (podpis)

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na .............................................

(forma i adres miejsca wypoczynku)

od dnia .................. do dnia ................... 2 ...... r.

....................... .........................................................................

(data) (czytelny podpis kierownika wypoczynku)

VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka

................................................. ......................................................................................

(miejscowość, data) (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę

medyczną podczas wypoczynku)

IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis wychowawcy-instruktora)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

............................. .......................................................

(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROGRAM KURSU INSTRUKTAŻOWEGO DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Lp.TematLiczba godzinFormy realizacji
1Planowanie pracy wychowawczej1

1

wykłady

ćwiczenia

2Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:1

1

wykłady

ćwiczenia

- podział na grupy

- wybór samorządu

- rada kolonii - obozu

- rozkład dnia

- rada wychowawców

3Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:2

1

wykłady

ćwiczenia

obowiązujące przepisy:

- podczas przejazdu na miejsce wypoczynku

- w czasie trwania wypoczynku

- przeciwpożarowe

- w czasie kąpieli

- w czasie poruszania się po drogach

- w czasie wycieczek (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

- normy żywienia

- abc ratownictwa przedmedycznego (pierwsza pomoc)

- zasady obsługi urządzeń elektrycznych

4Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym1wykłady
5Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

- obowiązujące przepisy:

1

1

wykłady

ćwiczenia

Razem6

4

--------

10

wykłady

ćwiczenia

----------

godzin

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Lp.TematLiczba godzinFormy realizacji
1234
1Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:2wykłady
- koordynacyjna rola władz oświatowych
- formy wypoczynku
- organizatorzy wypoczynku
- podstawy prawne i obowiązujące przepisy
2Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:2wykłady
- rada wychowawców
- grupa jako zespół wychowawczy
- organizacja życia, rozkład dnia
- regulamin uczestnika
3Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:
- opracowanie planu wychowawczego grupy2wykłady
- metody i formy realizacji planów wychowawczych1ćwiczenia
- dokumentacja wychowawcy
4Obowiązki wychowawcy grupy2wykłady
5Wychowanie fizyczne i sport:
- cele i zadania wychowania fizycznego
- masowa nauka pływania1wykłady
- gry i zabawy ruchowe5ćwiczenia
- zajęcia z gier zespołowych
- lekkoatletyka

- olimpiady sportowe itp.

6Turystyka i krajoznawstwo:
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku1wykłady
- organizacja wycieczek4ćwiczenia
- organizacja biwaków
- gry terenowe itp.
7Zajęcia kulturalno-oświatowe:
Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
- elementy kulturalne zajęć w programie dnia
- gry i zabawy świetlicowe1wykłady
- konkursy, wystawy, dyskusje4ćwiczenia
- śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
- prowadzenie kroniki
8Zajęcia praktyczno-techniczne:
Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
- formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych1wykłady
- prace dekoracyjne i zdobnicze1ćwiczenia
- indywidualne zainteresowania uczestników
- rozwój zainteresowań uczestników
9Prace społecznie użyteczne:2wykłady
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
- prace w zakresie samoobsługi
- prace na rzecz miejsca wypoczynku
- prace na rzecz środowiska
10Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa4wykłady
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku3ćwiczenia
18

18

wykłady

ćwiczenia

Razem:36godzin

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

DZIENNIK ZAJĘĆ

wzór