§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a... - Dz.U.1997.18.102 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1997 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.