Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także... - Dz.U.1997.18.102 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.18.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 lutego 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Lp.TematLiczba

godzin

Formy realizacji
1234
1Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

- koordynacyjna rola władz oświatowych

- formy wypoczynku

- organizatorzy wypoczynku

- podstawy prawne i obowiązujące przepisy

2wykłady
2Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:

- struktura placówki

- rada wychowawców

- grupa jako zespół wychowawczy

- organizacja życia, rozkład dnia

- regulamin uczestnika

2wykłady
3Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:

- opracowanie planu wychowawczego grupy

- metody i formy realizacji planów

wychowawczych

- dokumentacja wychowawcy

2

1

wykłady

ćwiczenie

4Obowiązki wychowawcy grupy2wykłady
5Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:

- cele i zadania wychowania fizycznego

- masowa nauka pływania

- gry i zabawy ruchowe

- zajęcia z gier zespołowych

- lekkoatletyka

- olimpiady sportowe itp.

1

5

wykład

ćwiczeń

6Turystyka i krajoznawstwo:

- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa

w pracy wychowawczej placówek wypoczynku

- organizacja wycieczek

- organizacja biwaków

- gry terenowe itp.

1

4

wykład

ćwiczenia

7Zajęcia kulturalno-oświatowe:

Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:

- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych

- elementy kulturalne zajęć w programie

dnia

- gry i zabawy świetlicowe

- konkursy, wystawy, dyskusje

- śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem

- organizacja uroczystości, imprez,

wieczornic, ognisk

- prowadzenie kroniki

1

4

wykład

ćwiczenia

8Zajęcia praktyczno-techniczne:

Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:

- formy o rodzaje zajęć praktyczno-

technicznych

- prace dekoracyjne i zdobnicze

- indywidualne zainteresowania uczestników

- rozwój zainteresowań uczestników

1

1

wykład

ćwiczenie

9Prace społecznie użyteczne:

Cele i zadania prac społecznie użytecznych:

- wychowawcze znaczenie prac społecznie

użytecznych

- prace w zakresie samoobsługi

- prace na rzecz placówki

- prace na rzecz środowiska

2wykłady
10Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:

- przepisy dotyczące bezpieczeństwa

- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w

placówce wypoczynku

4

3

wykłady

ćwiczenia

18

18

wykładów

ćwiczeń

Razem:36godzin