Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.116.1234

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 16, poz. 167) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz. 719) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: "Warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych";
2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Kredyt może być udzielony towarzystwu budownictwa społecznego albo spółdzielni mieszkaniowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

2. Uzyskanie kredytu, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia:

1) wniosku o zakwalifikowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego do kredytowania, zwanego dalej «wnioskiem wstępnym»,

2) wniosku o udzielenie kredytu.";

3)
w § 4:
a)
w ust. 1 wyrazy "Wniosek o udzielenie kredytu" zastępuje się wyrazami "Wniosek wstępny",
b)
w ust. 2:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) informację o udziałowcach lub akcjonariuszach - jeżeli wnioskodawcą jest spółka, lub członkach będących osobami prawnymi - jeżeli wnioskodawcą jest spółdzielnia,"

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) określenie przewidywanych kosztów realizacji inwestycji według cen obowiązujących na dzień składania wniosku wstępnego, źródeł jej finansowania oraz proponowanej wysokości pierwszej miesięcznej spłaty raty zadłużenia,"

– dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) proponowane rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytu.",

c)
w ust. 3 i 4 wyrazy "wniosku o udzielenie kredytu na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego" zastępuje się wyrazami "wniosku wstępnego",
d)
w ust. 3 w pkt 5 lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) oświadczenie, że wartość wskaźnika E dla budynku będzie co najmniej o 15% mniejsza od wartości granicznej Eo oraz że przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne będą spełniać wymagania dotyczące oszczędności energii cieplnej, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, Polskich Normach oraz niniejszym rozporządzeniu,"

e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do wniosku wstępnego, dotyczącego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie, przebudowie lokali mieszkalnych lub adaptacji lokali na cele mieszkalne, przeznaczonych na wynajem dla osób zamieszkujących uprzednio w budynkach lub lokalach zniszczonych w wyniku powodzi, huraganu lub osuwiska ziemnego, należy ponadto dołączyć:

1) zobowiązanie wnioskodawcy do wynajęcia lokali wybudowanych w ramach tego przedsięwzięcia wyłącznie osobom wskazanym przez organ gminy, na której terenie znajdowały się zniszczone budynki lub lokale,

2) poświadczoną przez organ gminy, o której mowa w pkt 1, listę osób, które:

a) bezpośrednio przed wystąpieniem powodzi, huraganu lub osuwiska ziemnego stale zamieszkiwały w budynkach lub lokalach zniszczonych w wyniku tych zjawisk, a budynki te lub lokale nie mogą być odbudowane w tym lub w innym miejscu,

b) nie zaciągnęły kredytu na remont, odtworzenie zniszczonego budynku lub lokalu mieszkalnego albo na zakup budynku lub lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach - w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. Nr 62, poz. 690 i z 2001 r. Nr 84, poz. 907),

3) umowę spółki albo statut wnioskodawcy, lub wyciąg z jednego z tych dokumentów, umożliwiający stwierdzenie, że umowa spółki albo statut nie zawierają postanowień uniemożliwiających towarzystwu budownictwa społecznego wynajęcie lokalu w pierwszej kolejności osobom, o których mowa w pkt 1, nawet jeżeli osoby te zamieszkiwały uprzednio na terenie innej gminy niż gmina, na której terenie jest zlokalizowane przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, którego dotyczy wniosek.";

4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Wnioski wstępne są składane w Banku, corocznie, w terminie od dnia 30 czerwca do dnia 30 września.

2. Wniosek wstępny, spełniający wymagania, o których mowa w § 4, podlega rejestracji.

3. Złożenie wniosku wstępnego w terminie innym niż określony w ust. 1 powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia.

4. W przypadku złożenia wniosku wstępnego niespełniającego wymagań, o których mowa w § 4, Bank, w terminie 14 dni, zwraca wniosek bez rozpatrzenia, informując jednocześnie o wymaganiach, których wniosek nie spełnia, i pouczając o terminie składania wniosków wstępnych, wynikającym z przepisów rozporządzenia.";

5)
po § 5 dodaje się § 5a-5c w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Zarejestrowany wniosek wstępny podlega ocenie w oparciu o kryteria oceny wniosków wstępnych, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku gdy kwota zapotrzebowania na kredyty, wynikająca z wniosków wstępnych, przekracza sumę środków, jaka ma być przeznaczona na udzielanie kredytów w roku następnym, Bank, z zastrzeżeniem ust. 3, sporządza, na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 1, propozycję oceny złożonych wniosków wstępnych i przekazuje ją Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, nie później niż do dnia 31 grudnia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wniosków wstępnych, dotyczących przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, o których mowa w § 4 ust. 5, o ile przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane obejmuje co najmniej dziesięć lokali.

4. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, na podstawie kryteriów oceny wniosków wstępnych, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku złożenia wniosków wstępnych, dokonuje weryfikacji propozycji, o której mowa w ust. 2, a następnie podaje do wiadomości wynik oceny wniosków wstępnych przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

5. Bank, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku złożenia wniosków wstępnych, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1 lub 4, i na podstawie planu finansowego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego:

1) kwalifikuje wnioskodawcę do ubiegania się o udzielenie kredytu na przedsięwzięcie objęte wnioskiem wstępnym, spełniające łącznie warunki, o których mowa w ust. 3 oraz w § 4 ust. 5,

2) kwalifikuje wnioskodawcę do ubiegania się o udzielenie kredytu na przedsięwzięcie objęte wnioskiem wstępnym, inne niż to, o którym mowa w pkt 1, lub kwalifikacji takiej odmawia albo

3) zalicza wnioskodawcę do grupy wnioskodawców oczekujących, którzy mogą zostać zakwalifikowani do ubiegania się o udzielenie kredytu, w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy kredytu z jednym lub kilkoma wnioskodawcami, zakwalifikowanymi na podstawie wniosków wstępnych do ubiegania się o udzielenie kredytu, oraz w przypadku gdy w danym roku Fundusz pozyska dodatkowe środki na kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

6. Stanowisko Banku w sprawach, o których mowa w ust. 5, jest przekazywane wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w ust. 5.

7. Bank, zawiadamiając wnioskodawcę o zakwalifikowaniu wniosku wstępnego, określa, nie dłuższy niż dziewięć miesięcy, termin złożenia wniosku o udzielenie kredytu oraz dokumentów warunkujących jego rozpatrzenie, określonych w § 5b ust. 1, lub związanych z dodatkowymi wymaganiami, o których mowa w § 5b ust. 2.

8. Jeżeli wnioskodawca nie będzie mógł dotrzymać terminu, o którym mowa w ust. 7, zawiadamia o tym niezwłocznie Bank, który przedłuża ten termin na okres do trzech miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć go na okres do sześciu miesięcy.

9. Niezakwalifikowane wnioski wstępne podlegają zwrotowi wnioskodawcy.

§ 5b. 1. Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

1) pozwolenie na budowę, wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

2) dokumenty potwierdzające wysokość kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w postaci:

a) umowy z wykonawcą, jeżeli obejmuje ona całość przewidywanych kosztów,

b) umowy z wykonawcą, jeżeli obejmuje ona część kosztów, oraz kosztorysu inwestorskiego dla pozostałej części kosztów,

3) informację na temat przewidywanej wysokości czynszów i innych dochodów, zapewniających pełne pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynku oraz spłatę kredytu zaciągniętego na jego budowę,

4) propozycje zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami,

5) oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i innych zobowiązań publicznoprawnych oraz zobowiązań wobec banku prowadzącego rachunek podstawowy wnioskodawcy i innych banków,

6) porozumienia wnioskodawcy z gminami o przeznaczeniu budowanych lokali na potrzeby osób, o których mowa w § 4 ust. 5.

2. Jeżeli na Fundusz składają się również środki z dotacji, darowizn i ze źródeł, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, Bank może żądać od wnioskodawcy spełnienia dodatkowych wymagań, wynikających z warunków pozyskania tych środków.

§ 5c. 1. Złożony w Banku wniosek o udzielenie kredytu, zgodny z warunkami określonymi w § 5b, podlega rejestracji.

2. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu po terminie lub nieodpowiadającego warunkom, o których mowa w ust. 1, powoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego odpowiednio stosuje się przepis § 5 ust. 4.";

6)
§ 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Wniosek o udzielenie kredytu podlega ocenie w zakresie:

1) zdolności kredytowej wnioskodawcy,

2) szacunkowego kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, który nie powinien przekraczać wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego będącego podstawą określenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu w powiecie, na terenie którego jest realizowane przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, którego dotyczy wniosek o udzielenie kredytu, z uwzględnieniem czynników zwiększających ten koszt, takich jak: wielkość aglomeracji miejskiej, struktura powierzchniowa mieszkań w przedsięwzięciu oraz wyjątkowe utrudnienia i ograniczenia, a w szczególności realizacja budowy pod nadzorem konserwatora zabytków,

3) spełnienia warunków udzielenia kredytu, o których mowa w ustawie i w rozporządzeniu,

4) terminowego regulowania spłaty zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów ze środków Funduszu.

§ 7. 1. W terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zarejestrowania wniosku o udzielenie kredytu Bank, na podstawie oceny, o której mowa w § 6, podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu bądź odmowie jego udzielenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie wnioskodawcę.

2. Zawiadomienie o odmowie udzielenia kredytu zawiera uzasadnienie.

3. Zawiadamiając o przyznaniu kredytu, Bank określa termin zawarcia umowy kredytu nie dłuższy niż trzy miesiące oraz wykaz dokumentów niezbędnych do jej zawarcia.

4. O udzielonych kredytach Bank, w okresach kwartalnych, informuje Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Informacja ta powinna obejmować nazwy kredytobiorców oraz kwoty kredytów udzielonych im na poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane.";

7)
skreśla się § 8;
8)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Stopa oprocentowania kredytu udzielanego na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym jako stopa efektywna w wysokości 50% stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, jednak nie niższa niż 4,5% w stosunku rocznym.";

9)
w § 11:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwotę pierwszej miesięcznej spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości od 0,24% do 0,35% kwoty udzielonego kredytu. Kwoty kolejnych spłat zadłużenia w pozostałym okresie spłaty podlegają, w okresach kwartalnych, zwiększeniu o 85% kwartalnego wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, ustalonego na podstawie ostatnio ogłoszonego kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. Kredytobiorca może wnosić spłaty wyższe od ustalonych w umowie kredytu.",

b)
w ust. 3 wyrazy "Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»" zastępuje się wyrazami "Głównego Urzędu Statystycznego",
c)
skreśla się ust. 5,
d)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Odsetki naliczone za okres odroczenia spłaty kredytu oraz przekraczające kwoty spłat, o których mowa w ust. 2, są dopisywane do stanu zadłużenia kredytobiorcy na ostatni dzień każdego miesiąca.";

10)
skreśla się § 12;
11)
dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytów na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

§ 12a. Gminie może być udzielony kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, zwany dalej «kredytem na infrastrukturę techniczną».

§ 12b. 1. Wnioski o udzielenie kredytu na infrastrukturę techniczną, zwane dalej «wnioskami», składa się w Banku, corocznie, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 października.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) opis przedmiotu i zakresu projektowanej komunalnej infrastruktury technicznej oraz uzasadnienie celowości jej wykonania,

2) koncepcję projektową komunalnej infrastruktury technicznej zawierającą niezbędne szkice techniczne,

3) informacje o wysokości szacunkowego kosztu budowy projektowanej komunalnej infrastruktury technicznej oraz źródeł jej finansowania i spłaty zaciągniętego kredytu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) statut gminy,

2) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni, uchwalony budżet na rok bieżący oraz projekt budżetu na rok następny,

3) roczną informację o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

4) opinie właściwej regionalnej izby obrachunkowej dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz możliwości spłaty planowanego kredytu,

5) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwego urzędu skarbowego dotyczące terminowości regulowania zobowiązań przez gminę,

6) uchwałę rady gminy upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, którego dotyczy wniosek, określającą wysokość kredytu i rodzaj zabezpieczeń jego spłaty.

§ 12c. 1. Wnioski spełniające wymagania określone w § 12b podlegają rejestracji.

2. Złożenie wniosku w terminie innym niż określony w § 12b ust. 1 powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia.

3. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w § 12b ust. 2 i 3, Bank, w terminie 14 dni, zwraca wniosek bez rozpatrzenia, informując jednocześnie o wymaganiach, których wniosek nie spełnia, i pouczając o terminie składania wniosków wynikającym z przepisów rozporządzenia.

§ 12d. 1. W terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku złożenia wniosków Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu lub odmawia jego udzielenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie wnioskodawcę.

2. Zawiadomienie o odmowie udzielenia kredytu zawiera uzasadnienie.

3. Zawiadamiając o przyznaniu kredytu, Bank określa termin zawarcia umowy kredytu, nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu.

4. Gmina, przed zawarciem umowy kredytu, jest obowiązana złożyć w Banku aktualną uchwałę budżetową.

5. Zabezpieczeniem, o którym mowa w § 12b ust. 3 pkt 6, może być weksel in blanco z deklaracją wekslową lub hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność gminy.

§ 12e. 1. Okres spłaty kredytu udzielonego na realizację komunalnej infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 7 lat.

2. Okres wypłaty kredytu udzielanego na realizację komunalnej infrastruktury technicznej nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy kredytu.

§ 12f. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym jako stopa nominalna w wysokości 50% stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, jednak nie niższa niż 4,5% w stosunku rocznym.";

12)
w § 17 w ust. 1 po wyrazie "załącznik" dodaje się wyrazy "nr 2";
13)
dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 2;
14)
dodaje się załącznik nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
1.
Wnioski o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych odpowiadające wymogom ustawy i rozporządzenia, które do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie zostały zakwalifikowane do udzielenia kredytu w trybie § 7 ust. 2 rozporządzenia powołanego w § 1, zostają zarejestrowane jako wnioski wstępne.
2.
Wnioskodawca może wniosek, o którym mowa w ust. 1, wycofać bądź dokonać jego zmiany.
3.
Ostateczny termin składania wniosków wstępnych albo dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, ustala się na dzień 31 października 2001 r.
4.
Do oceny wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się, oprócz kryteriów zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia powołanego w § 1, dodatkowe kryteria oceny wniosków, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

I.

Ocena planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego

Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumNormaPunkty
I.1Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnychBudynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnychJeżeli TAK5
I.2Wskaźnik powierzchniowy budynkuStosunek powierzchni użytkowej do powierzchni całkowitej netto budynkuJeżeli mniej niż 0,70-10
I.3Wielkość przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanegoPrzedsięwzięcie obejmuje co najmniej 20 mieszkań finansowanych z udziałem kredytu KFMJeżeli NIE-10
I.4Struktura własnościOdsetek powierzchni Jeżeli KFM finansuje:0

-10

-20

mieszkańmieszkań wraz z powierzchnią powierzchni przynależnych finansowanych z udziałem kredytu KFM w odniesieniu- 100%

- poniżej 100%, ale

nie mniej niż 80%

- poniżej 80%

do ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań wraz z powierzchnią powierzchni przynależnych
I.5Koszty budowyCałkowity koszt przedsięwzięcia wJeżeli koszt 1 m2 stanowi:
przeliczeniu na 1 m2 w odniesieniu do powierzchni - poniżej 80% wskaźnika

powiatowego

20
użytkowej budynku- od 80% do 85%

wskaźnika powiatowego

15
- powyżej 85% do 90%

wskaźnika powiatowego

10
- powyżej 90% do 95%

wskaźnika powiatowego

5
I.6Koszty pozyskania gruntuUdział kosztu pozyskania gruntu w całkowitych Jeżeli koszt gruntu stanowi:
planowanych kosztach inwestycji- nie więcej niż 3%

kosztów

0
- ponad 3% do 6%

kosztów

-5
- ponad 6% kosztów-10
I.6

A

Koszty pozyskania gruntu (dla miast Udział kosztu pozyskania gruntu w całkowitych Jeżeli koszt gruntu stanowi:
liczących ponad 250 tys. mieszkańców)1planowanych kosztach inwestycji- nie więcej niż 5%

kosztów

0
- ponad 5% do 8%

kosztów

-5
- ponad 8% kosztów-10
I.7Przetarg na prace budowlanePrzeprowadzenie przetargu na prace budowlane lub deklaracja przeprowadzenia przetargu przed przystąpieniem do pracJeżeli TAK10

II.

Polityka w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego

Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumNormaPunkty
II.1Deficyt mieszkań w gminieWskaźnik liczby mieszkań w gminie na 1.000 mieszkańców poniżej średniej krajowej dla danej kategorii wielkościowej miast2Jeżeli TAK5
II.2Udział mieszkań komunalnych i społecznych czynszowych, współfinansowanych przez KFM w zasobach mieszkaniowych w gminieWskaźnik udziału zasobów komunalnych i zasobów TBS, współfinansowanych przez KFM, w gminie poniżej przeciętnego wskaźnika dla miast w danej kategorii wielkościowejJeżeli TAK5
II.3Strategia mieszkaniowa gminyWłączenie programu społecznego budownictwa czynszowego do strategii mieszkaniowej gminy, która została przyjęta uchwałą rady gminyJeżeli TAK5
II.4Zaangażowanie gminy w przedsięwzięcieSumaryczne ujęcia zaangażowania gminy w rozwój społecznego budownictwa czynszowego, uwzględniające możliwe formy poparcia gminy w odniesieniu do inwestycji (dotyczy gminy, na której terenie zostanie wykonana inwestycja)Jeżeli gmina:

- objęła akcje/udziały

w spółce lub

przystąpiła do

spółdzielni osób

prawnych

lub

- współfinansuje

przedsięwzięcie w

formie partycypacji

w kosztach budowy

5
II.5Sposób kwalifikacji najemców mieszkańGotowość wnioskodawcy do wynajmowania mieszkań najemcom spoza gminy, potwierdzona brakiem ograniczeń w statucie lub umowie spółki lub w regulaminie wynajmowania mieszkańJeżeli TAK5
II.6Przeciwdziałanie bezrobociuWłączenie społecznego budownictwa czynszowego do lokalnego lub regionalnego programu walki z bezrobociem, potwierdzone dokumentem przyjętym przez stosowne władze samorządoweJeżeli TAK5
II.7Strategia rozwoju regionalnegoWłączenie programu społecznego budownictwa czynszowego do strategii rozwoju województwa lub programu wojewódzkiegoJeżeli TAK5
II.8Popyt na mieszkania finansowane z udziałem środków KFMWystąpienie ryzyka braku popytu w danej miejscowości na społeczne mieszkania czynszowe (na podstawie opinii eksperckiej)3Jeżeli TAK-20
II.9Odnowa miastPrzedsięwzięcie polegające na adaptacji lub przebudowie istniejących budynków, o ile koszt przedsięwzięcia nie przekracza 80% wartości wskaźnika odtworzeniowegoJeżeli TAK5
II.10Potencjalna możliwość absorpcji bezrobociaWskaźnik dochodów własnych i dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie powyżej przeciętnego wskaźnika dla gmin (bez gmin wiejskich)Jeżeli TAK10

III.

Kryteria kredytowe

Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumNormaPunkty
III.1Wysokość wskaźnika Wysokość wskaźnika Jeżeli wskaźnik wynosi:
pierwszej spłatypierwszej spłaty- co najmniej 0,27%

kwoty kredytu

5
- co najmniej 0,30%

kwoty kredytu

10
- 0,35% kwoty kredytu15
III.2Udział kredytu w finansowaniu przedsięwzięciaWskaźnik udziału kredytu w wartości przedsięwzięciaJeżeli udział kredytu w kosztach przedsięwzięcia wynosi:5
- 65% lub mniej
III.3Pierwsza inwestycja wnioskodawcyZa pierwszą inwestycję uznaje się sytuację, gdy jakikolwiek wniosek wnioskodawcy nie został wcześniej rozpatrzony pozytywnie przez Komitet KredytowyJeżeli TAK10
III.4Współpraca Banku zJeżeli opinia jest:
wnioskodawcą w okresie 12 miesięcy - pozytywna z uwagi na

regularne spłaty

5
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wstępnego- pozytywna z uwagi na

wypełnianie umowy w

zakresie ubezpieczeń

i sprawozdawczości

finansowej

5
- brak dotychczasowej

współpracy

0
- negatywna z uwagi na

opóźnienie w spłacie

1 raz w roku od 10 do

30 dni lub 2 razy w

roku do 10 dni

-5
- negatywna z uwagi na

opóźnienie w spłacie

1 raz w roku powyżej

30 dni lub 3 razy w

roku do 10 dni

-20
III.5Majątek wnioskodawcyProjektowana inwestycja obejmuje budowę lokali użytkowych (lokali usługowych, garaży) stanowiących własność wnioskodawcy, finansowanych ze środków wnioskodawcy i przeznaczonych na wynajemJeżeli TAK10
Objaśnienia:

1 Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia.

2 Uwzględnia się następujące kategorie wielkości: miasta liczące poniżej 10,0 tys. mieszkańców, miasta liczące od 10,0 tys. do 49,9 tys. mieszkańców, miasta liczące od 50,0 tys. do 199,9 tys. mieszkańców, miasta liczące 200,0 tys. mieszkańców i więcej, gminy wiejskie.

3 Opinię opracowuje Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie informacji o inwestycjach w gminie kredytowanych z udziałem środków KFM oraz o sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie i regionie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

DODATKOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumNorma Punkty
IV.1Termin Miesiąc, w którym nastąpiło Jeżeli:
zarejestrowania wnioskuprzekazanie skompletowanego pod względem formalnym - w grudniu 2000 r. lub

wcześniej

24
wniosku kredytowego do - w styczniu 2001 r.21
analizy przez inspektora - w lutym 2001 r.18
kredytowego- w marcu 2001 r.15
- w kwietniu 2001 r.12
- w maju 2001 r.10
- w czerwcu 2001 r.8
- w lipcu 2001 r.6
- w sierpniu 2001 r.4
- we wrześniu 2001 r.2
- w październiku 2001 r.0
IV.2Termin Planowany termin Jeżeli:
zakończenia zakończenia inwestycji- w IV kwartale 2001 r.24
inwestycji- w I kwartale 2002 r.18
- w II kwartale 2002 r.12
- w III kwartale 2002 r.6
- w IV kwartale 2002 r.

lub później

0
IV.3Termin rozpoczęcia inwestycjiRozpoczęcie inwestycji po 1 stycznia 2001 r. (bez zapewnienia dostępności środków kredytowych KFM).Jeżeli TAK -30