§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.84.917

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 57, poz. 598) w § 5 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Jeżeli dotacja na powiększenie kapitału funduszu jest przeznaczona na udzielenie przedsiębiorcom pożyczek na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz przepisów ust. 2-6.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8:

1) Agencja dokonuje wyboru osoby prawnej, której zostanie udzielona dotacja, spośród osób prawnych, których zasięg terytorialny działania obejmuje teren, o którym mowa w pkt 2 lit. a), biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje i doświadczenie osób pracujących przy udzielaniu pożyczek, w tym doświadczenie w dokonywaniu oceny strat majątkowych,

2) osoba prawna udziela ze środków otrzymanej na ten cel dotacji pożyczek wyłącznie małym i średnim przedsiębiorcom, spełniającym następujące warunki:

a) prowadzą działalność na terenie dotkniętym klęską żywiołową,

b) przedłożą wiarygodne dokumenty potwierdzające poniesione szkody powstałe w wyniku klęski żywiołowej w danym roku kalendarzowym."