Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 22 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 170, poz. 1147) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) na wydatki wymienione w § 7a w ramach pomocy de minimis, które są udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);";

2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom lub średnim przedsiębiorstwom wsparcia na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku ostatniej mili";

3) w § 7 w ust. 1 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

"12) infrastrukturę tymczasowo komunikującą sieć dostępu z siecią dystrybucyjno-szkieletową, pod warunkiem że będzie ona pełnić rolę infrastruktury zapasowej dla rozwiązania docelowego funkcjonującego w okresie trwałości projektu w przypadku projektów przewidujących podłączenie do najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu;

13) wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z realizacją projektu poniesione w okresie realizacji projektu w bezpośrednim związku z procesem inwestycyjnym, chyba że stanowią karę za zajęcie pasa drogowego.";

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki poniesione na:

1) przygotowanie dokumentacji wymaganej do zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 12-14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3));

2) opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności za wydanie decyzji, zgód, zezwoleń itp. do wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla inwestycji w sieci radiowe oraz w istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz 25-30% dla inwestycji we własną kanalizację lub kable doziemne;

3) obsługę instrumentów zabezpieczających, realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

4) pokrycie kosztów ogólnych obejmujących zakup usług księgowych i prawnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 7 ust. 1;

5) promocję projektu, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym na działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie, objętym wsparciem do wysokości nieprzekraczającej 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1-3 i 6 oraz w § 7 ust. 1;

6) wydatki poniesione na zakup ekspertyz i analiz związanych z przygotowaniem realizacji projektu oraz innych usług doradczych, poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości ogółem 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jednak nie więcej niż 20 tysięcy złotych łącznie.";

5) w § 9:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Podmiot ubiegający się o wsparcie obowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis za okres 3 lat kalendarzowych oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).".

§  2. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawartych na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256.