Zm.: rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe. - Dz.U.2009.31.217 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.31.217

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 lutego 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

Na podstawie art. 30a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z 2005 r. Nr 119, poz. 1015 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe (Dz. U. Nr 122, poz. 1031) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) cytomorfologia medyczna.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).