Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. - Dz.U.1982.18.143 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.18.143

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Na podstawie art. 5 § 1 i art. 6 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183), art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 oraz z 1982 r. Nr 11, poz. 82) i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1980 r. Nr 15, poz. 54 i z 1981 r. Nr 32, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
skreśla się pkt 27;
b)
dotychczasowe pkt 28-47 oznacza się odpowiednio jako pkt 27-46;
2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawy z obszaru województw leszczyńskiego i pilskiego podlegają rozpoznaniu przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu.";

3)
w § 3 ust. 29 (w województwie pilskim):
a)
dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

"1) Sąd Rejonowy w Chodzieży dla miast: Chodzież, Margonin, Szamocin i Ujście oraz gmin: Budzyń, Chodzież, Kaczory, Margonin, Ryczywół, Szamocin i Ujście",

b)
dotychczasowe pkt 1-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 2-6,
c)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sąd Rejonowy w Pile dla miast: Piła, Wyrzysk i Wysoka oraz gmin: Białośliwie, Wyrzysk i Wysoka",

d)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Sąd Rejonowy w Wągrowcu dla miast: Gołańcz, Rogoźno i Wągrowiec oraz gmin: Damasławek, Gołańcz, Rogoźno, Wapno i Wągrowiec";

4)
w § 4 ust. 29 (w województwie pilskim):
a)
dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

"1) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

b)
dotychczasowe pkt 1-5 oznacza się odpowiednio jako pkt 2-6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1982 r.