Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.23.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Na podstawie art. 5 § 1 i art. 6 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183), art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231 oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234) i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r. Nr 18, poz. 99 i Nr 46, poz. 253, z 1976 r. Nr 42, poz. 252, z 1977 r. Nr 39, poz. 182 oraz z 1979 r. Nr 1, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 15 skreśla się wyrazy "z tymczasową siedzibą w Słupcy",
b)
dodaje się nowy pkt 36 w brzmieniu:

"36) Sąd Wojewódzki w Skierniewicach z tymczasową siedzibą w Sochaczewie dla województwa skierniewickiego",

c)
dotychczasowe pkt 36-46 oznacza się odpowiednio jako pkt 37-47;
2)
w § 2 w pkt 2 wyraz "województw" zastępuje się wyrazem "województwa" oraz skreśla się wyrazy "i skierniewickiego".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.