Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu... - Dz.U.1986.26.129 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.26.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lipca 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej (Dz. U. Nr 21, poz. 98) zarządza się, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej (Dz. U. Nr 37, poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 7 po wyrazie "nowosądeckiego" przecinek zastępuje się wyrazem "i" oraz skreśla się wyrazy: "krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego,",
2)
po pkt 9 dodaje się nowy pkt 10 w brzmieniu:

"10) Okręgową Komisję w Rzeszowie dla województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego i przemyskiego,",

3)
dotychczasowe pkt 10-12 oznacza się odpowiednio jako pkt 11-13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.