Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.83.897

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

Na podstawie art. 69c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 52, poz. 539) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych (Dz. U. Nr 148, poz. 969, z 1999 r. Nr 7, poz. 53 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 16) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Członków Rady Kasy powołują i odwołują odpowiednio: Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw transportu oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa.

2. W skład Rady Kasy wchodzą przedstawiciele ubezpieczonych, powołani w liczbie:

1) trzech - przez Ministra Obrony Narodowej,

2) dwóch - przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

3) dwóch - przez ministra właściwego do spraw transportu,

4) jeden - przez Ministra Sprawiedliwości,

5) jeden - przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.