Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.72.359

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 czerwca 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne ( Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 77, poz. 353 i Nr 94, poz. 452) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po wyrazach "Ustanawia się" dodaje się wyrazy "do dnia 31 grudnia 1996 r.",
b) skreśla się pkt 1;
2) w § 2:
a) skreśla się pkt 1,
b) w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) towarów przywożonych z zagranicy, wolnych od cła i zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312), zwanej dalej «ustawą»,"

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w § 1 pkt 3, nie dotyczy:

a) towarów przywożonych z zagranicy, wolnych od cła i zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,

b) towarów przywożonych z zagranicy, wolnych od cła i zwolnionych od wymogu uzyskania pozwolenia na przywóz na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 13, 26 i 30 ustawy:

- objętych pozycją towarową określoną kodem PCN 8702 10 19 0, w przypadku gdy od roku następnego po roku produkcji pojazdu samochodowego, nadwozia lub podwozia upłynęło nie więcej niż 4 lata,

- objętych pozycją towarową określoną kodem PCN 8705 20 00 0, w przypadku gdy od roku następnego po roku produkcji pojazdu samochodowego, nadwozia lub podwozia upłynęło nie więcej niż 6 lat,

- objętych pozycją towarową określoną kodem PCN 8705 30 00 0, w przypadku gdy od roku następnego po roku produkcji pojazdu samochodowego, nadwozia lub podwozia upłynęło nie więcej niż 10 lat,

c) towarów przywożonych na polski obszar celny na czas oznaczony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,

d) towarów przywiezionych na polski obszar celny na czas oznaczony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli:

- pozwolenie na przywóz, wymagane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, zostało doręczone stronie przed wejściem w życie rozporządzenia oraz

- umowa załączona do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przewidywała opcję zakupu towaru przez dzierżawcę, najemcę lub użytkownika i z opcji tej skorzystano w związku z wygaśnięciem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu, na jaki wydano pozwolenie,

e) towarów przywożonych z powrotem do kraju, które były przedmiotem wywozu dokonanego na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy";

3) skreśla się załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.