Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.141.1186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2002 r.
§  2. 
1.  Do towarów objętych kontraktami, zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931 i Nr 132, poz. 1116), jeżeli stawka celna określona w niniejszym rozporządzeniu jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.