§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.940

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 707,1282 ha położonych na terenach miast: Mielec, Gorlice, Dębica, Sanok, Leżajsk, Jarosław oraz gmin: Dębica i Laszki.";

2)
w szczegółowym opisie granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:
a)
skreśla się opis granic i terenu - "Teren Miasta Chełm",
b)
opis granic i terenu - "Teren Miasta Gorlice" otrzymuje brzmienie:

"Teren miasta Gorlice

Obręb Gorlice - Tereny Przemysłowe Glinik Mariampolski

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 454/66, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż drogi łączącej ul. Szopena z ul. Biecką do pkt nr 2, będącego narożnikiem działki 454/66, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/19, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem z sąsiadującą działką 454/19 do pkt nr 4. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie ogrodzeniem do pkt nr 5, skręca w kierunku południowo-wschodnim i po ogrodzeniu dochodzi do pkt nr 6, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/62. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 7, położonego w południowej części działki 454/62, skąd skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 8 rozgraniczającego pas drogi krajowej ul. Biecka, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Bieckiej przez pkt nr 9 do pkt nr 10 położonego w północno-wschodniej części działki 454/50. Dalej biegnie wzdłuż ul. Bieckiej w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 11, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/50, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12 wzdłuż ogrodzenia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków położonej na działce 466. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 454/50, dalej skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 14, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/74, następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 15 położonego w południowo-wschodniej części działki 454/70. Z pkt nr 15 biegnie w kierunku zachodnim po granicy z działką 454/55 do pkt nr 16, skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 17, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 18, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/70. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 19 do pkt nr 20, położonego w północno-zachodniej części działki 454/69, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 21 położonego w południowo-zachodniej części działki 454/67. Z pkt nr 21 biegnie wzdłuż torów kolejowych prowadzących do Elektrociepłowni "Glinik" położonych na działce 454/29 przez pkt 22 do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 23, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 472/6, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 24 do pkt nr 25 położonego na linii pasa drogi krajowej (ul. Biecka). Z pkt nr 25 biegnie pasem drogi krajowej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 26, dalej wzdłuż drogi krajowej ul. Biecką do pkt nr 27. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną do pkt nr 28 wzdłuż działki 482/17, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 linią łamaną po ogrodzeniu stacji gazowej Karpackich Zakładów Gazownictwa, położonej na działce 486/2. Z pkt nr 35 biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działki 486/3 do pkt nr 36. Od pkt nr 36, położonego w północnym narożniku działki 486/3, biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 37, skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 23, z którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 39, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 468/5 na linii pasa wodnego rzeki Ropy, granica biegnie pasem wodnym rzeki Ropy linią łamaną, wschodnią granicą działki 479 w kierunku południowym do pkt nr 40. Tu załamuje się i biegnie linią łamaną południowo-zachodnią granicą działki 479 do pkt nr 41. Z pkt nr 41 biegnie wzdłuż wschodniej strony ul. Bieckiej drogi krajowej Gorlice-Jasło oraz działki 468/5 linią łamaną do pkt nr 42. W pkt nr 42 załamuje się i biegnie linią łamaną północną stroną działki 468/5 do pkt nr 39, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 43, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 467/4, granica biegnie linią łamaną granicą działki 460/5 w kierunku zachodnim do pkt nr 44, skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną pasa drogi krajowej Gorlice-Jasło do pkt nr 45. W pkt nr 45 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działki 467/4 przez pkt nr 46, dalej w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 47 do pkt nr 48. W pkt nr 48, położonym na północno-wschodnim narożniku działki 467/4, skręca w kierunku południowym i linią pasa wodnego rzeki Ropy dochodzi do pkt nr 43, od którego opis rozpoczęto.".