Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.61.358

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 22 sierpnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co następuje:
W załączniku do rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych (Dz. U. Nr 47, poz. 282) dodaje się lp. 7 w brzmieniu:
Lp.Kod H.S.Nazwa towaruKontyngent w hl
"72207.20Alkohol etylowy i inne wódki skażone o jakiejkolwiek mocy100"
Wnioski o przydział kontyngentu, o którym mowa w § 1, mogą być składane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Rozdysponowanie kontyngentu nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania wniosków.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.