Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.61.386

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego (Dz. U. Nr 148, poz. 695) w § 1 wyrazy "dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne w wysokości 3%" zastępuje się wyrazami "dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.