Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.111.1292

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 8 grudnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 3 i art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej (Dz. U. Nr 29, poz. 275) w § 1 w ust. 1 wyrazy "1999 r." zastępuje się wyrazami "2000 r."
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.