Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.186.1368

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 października 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą (Dz. U. Nr 76, poz. 713) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) obsługa działań w ramach restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego;

5) obsługa działań w zakresie wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 1-3, udziela się Agencji z dniem 1 maja 2004 r.

2. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 4 i 5, udziela się Agencji z dniem 13 października 2006 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).