Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.175.1464

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 9 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. Nr 101, poz. 1030, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 2:
a)
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) obsługę pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,",

b)
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) obsługę pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych,",

c)
dodaje się lit. h oraz lit. i w brzmieniu:

"h) obsługę pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, od dnia wpływu wniosku o przyznanie płatności do dnia wypłaty trzeciej raty płatności,

i) obsługę pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, od dnia wpływu wniosku o przyznanie płatności do dnia wypłaty pierwszej raty płatności;";

2)
w załączniku do rozporządzenia w pkt 2:
a)
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) obsługa pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,",

b)
dodaje się lit. i oraz lit. j w brzmieniu:

"i) obsługa pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych,

j) obsługa pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.".

Przepis § 1 pkt 1 lit. b stosuje się od dnia 31 sierpnia 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 190, poz. 1950, Nr 224, poz. 2278 i Nr 264, poz. 2635 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 135, Nr 39, poz. 371, Nr 60, poz. 522, Nr 70, poz. 631 i Nr 141, poz. 1188.