Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.70.631

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. Nr 101, poz. 1030, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Wspólnej Polityki Rybackiej - obsługę pomocy finansowej dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego.";

2)
w załączniku do rozporządzenia w pkt 2 dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) przygotowanie systemu informatycznego do obsługi pomocy finansowej dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego - do dnia 31 grudnia 2005 r.".

Przepis § 1 pkt 1 stosuje się od dnia 21 stycznia 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 190, poz. 1950, Nr 224, poz. 2278 i Nr 264, poz. 2635 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 135, Nr 39, poz. 371 i Nr 60, poz. 522.