Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela... - Dz.U.2004.224.2278 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.224.2278

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 13 października 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. Nr 101, poz. 1030 i Nr 190, poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zakres warunkowej akredytacji udzielonej Agencji obejmuje realizację następujących zadań w ramach:

1) Wspólnej Polityki Rolnej:

a) obsługę płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,

b) obsługę mechanizmów w ramach rynku przetworów owocowych i warzywnych;

2) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

a) wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,

b) uzupełnianie płatności bezpośrednich,

c) ewidencję wniosków o przyznanie renty strukturalnej.";

2)
uchyla się § 2a;
3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Akredytacji, o której mowa w § 2, udziela się na okres do dnia 30 kwietnia 2005 r.".

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 października 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).