§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.224.2278

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. Nr 101, poz. 1030 i Nr 190, poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zakres warunkowej akredytacji udzielonej Agencji obejmuje realizację następujących zadań w ramach:

1) Wspólnej Polityki Rolnej:

a) obsługę płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,

b) obsługę mechanizmów w ramach rynku przetworów owocowych i warzywnych;

2) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

a) wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,

b) uzupełnianie płatności bezpośrednich,

c) ewidencję wniosków o przyznanie renty strukturalnej.";

2)
uchyla się § 2a;
3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Akredytacji, o której mowa w § 2, udziela się na okres do dnia 30 kwietnia 2005 r.".