Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.25.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lutego 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Dz. U. Nr 22, poz. 95 i Nr 113, poz. 496) w § 1 wyrazy "38.000 zł" zastępuje się wyrazami "45.000 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1994 r.