§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.58.382

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
§  1.
W § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1938 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 333) wprowadzam zmiany następujące:
1)
w ust. 1 wyrazy: "w dziale I pkt 1) i 2) " zastępuje, się wyrazami: "w działach I, VII i VIII pkt 1) i 2) ";
2)
w dziale I szkół technicznych po wyrazach: "ślusarstwa samochodowego" zastępuje się spójnik "i" przecinkiem, a po wyrazie "tokarstwa" dodaje się wyrazy: "oraz wyrobu broni i amunicji w zakresie wyrobu broni";
3)
w tymże dziale I wykaz szkół uzupełnia się przez dodanie następujących kolejnych pkt 24) i 25):

"24) Państwowej Szkoły Przemysłowej w Karwinie - szkoły techników mechaników (dawniej Wyższej Szkoły Przemysłowej);

25) Państwowej Szkoły Przemysłowej w Karwinie - szkoły mistrzów mechaników;";

4)
na końcu § 1 dodaje się kolejno dalsze VII, VIII, IX i X działy szkół technicznych:

"VII. szkół, wymienionych w działach I i II dla rzemiosł: instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji gazowych;

VIII. szkół technicznych (elektrycznych) dla rzemiosła: instalacji elektrycznych:

1) Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie (dawniej Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie) - Wydział Elektryczny;

2) Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu - Wydział Elektryczny;

3) Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie - Wydział Elektryczny;

4) Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej w Łodzi (dawniej Państwowej Szkoły Włókienniczej w Łodzi) - Wydział Elektryczny;

5) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - Szkoła Elektrotechników i Szkoła Mistrzów Elektrotechnicznych;

6) Szkoły Mistrzów Elektrotechnicznych przy Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku;

7) Państwowej Szkoły Teletechnicznej w Warszawie;

IX. szkół technicznych (chemicznych) dla rzemiosła: wyrobu broni i amunicji w zakresie wyrobu amunicji:

1) Państwowej Szkoły Chemiczno-Przemysłowej w Warszawie - Wydział Chemiczny (dawniej przy Państwowej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie);

2) Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie - Wydział Chemiczny;

3) Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej - Wydział Hutniczy;

4) Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej w Łodzi (dawniej Państwowej Szkoły Włókienniczej w Łodzi) - Wydział Farbiarsko-Wykończalniczy;

5) Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku - Wydział Farbiarski;

6) Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bydgoszczy - Wydział Chemiczny (dawniej Cukrowniczy);

7) Średniej Szkoły Chemiczno-Garbarskiej Towarzystwa Popierania Wiedzy Chemiczno-Garbarskiej w Radomiu;

X. szkół technicznych dla rzemiosła: garncarstwa:

1) Państwowej Szkoły Chemiczno-Przemysłowej w Warszawie - wydział Ceramiczny".